•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Milovan Daniela

Inspector Financiar


Atributii conform fisei postului

 • Inventariază masa impozabilă a unităţii administrativ teritoriale Pleniţa;
 • Cu deplină autoritate constată şi impune persoanele fizice şi persoanele juridice de pe raza comunei privind toate categoriile de impozite şi taxe şi alte contribuţii datorate bugetului local;
 • Răspunde de constatarea şi impunerea la termen a impozitelor şi taxelor şi a altor venituri  datorate bugetului local de persoane fizice şi juridice;
 • Gestionează dosarele fiscale pentru persoanele juridice şi asociaţiile familiale de pe raza comunei;
 • Răspunde de păstrarea secretului de serviciu a confidenţialităţii datelor;
 • Asigură evidenţa centralizată a debitelor şi încasărilor din impozite şi taxe locale;
 • Elaborează lucrări privind proiectul bugetului împreună cu contabilul primăriei sub îndrumarea ordonatorului de credite;
 • Intocmeşte formele de compensare, virare sau restituire a plusurilor din încasări;
 • Efectuează dacă este cazul rectificarea chitanţelor,  respectiv a sumelor încasate ţinând seama de ordinea de încasare comunicând modificarea şi contribuabililor;
 • Confirmă pe baza verificărilor făcute de organele de încasare primirea spre executare şi încasare a debitelor transmise de alte unităţi;
 • Verifică vărsarea integrală şi pe fonduri a tuturor sumelor încasate de agenţii fiscali;
 • Păstrează şi eliberează formulare cu regim special asigurând evidenţa şi păstrarea tuturor documentelor de încasări şi vărsăminte în conformitate cu prevederile şi dispoziţiile legale;
 • Propune ordonatorului de credite în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local a impozitelor şi taxelor locale;
 • Asigură executarea silită a contribuabililor în termenul de prescripţie;
 • Asigură întocmirea înştiinţărilor de plată pentru sumele primite spre debitare şi încasare de la alte organe (amenzi, imputaţii etc.) în situaţiile în care înştiinţările nu au fost trimise debitorilor de organele care au stabilit debitele;
 • Efectuează zilnic verificarea documentelor de casă prin punctarea sumelor din fiecare chitanţă emisă de organul de încasare cu cele înscrise în borderourile desfăşurătoare ale încasărilor;
 • Intocmeşte actele prevăzute de dispoziţiile legale care se eliberează contribuabililor prin care se atestă situaţia lor fiscală;
 • Intocmeşte borderourile de debite-scăderi;
 • Duce la îndeplinire alte sarcini şi atribuţiuni trasate de primar;
 • Răspunde şi semnează pentru operaţiunile efectuate în evidenţa nominală şi centralizată cât şi pentru situaţiile întocmite aferente evidenţelor din cadrul Primăriei.