•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.17/2008

HOTĂRÂREA
privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului
„Bază sportivă comuna Plenita judeţul Dolj”,
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările,

analizând prevederile Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 71/2007, precum şi pe cele ale Hotărârii Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, cu modificările şi completările ulterioare,

luând act de Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural, adoptat de către Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

luând act de referatul de aprobare al primarului Comunei Plenita judetul Dolj , în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.9520/08.08.2008, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub 9520/08.08.2008, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

ţinând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Bază sportivă comuna Plenita judeţul Dolj”,
având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c), precum şi pe cele ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA JUDETUL DOLJ adoptă prezenta hotărâre.

Art.1.- Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului „Bază sportivă comuna Plenita judeţul Dolj” pentru care se solicită finanţarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2006, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 71/2007, respectiv indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:
a) valoarea investiţiei de 786.511 lei ;
Baza sportiva multifunctionala este formata din:
Nr. si denumire corpuri de cladire: A – vestiare B – tribune
Nr. si denumire lucrari amenajare: C – teren fotbal D – imprejmuire

Caracteristici CORP A
– Regim de inaltime parter
– H max 4 m
– S construita la sol 190mp
– S construita desfasurata 190mp
– Categoria de importanta C
– Gradul de rezistenta la foc IV

CORP B
Regim de inaltime parter
H max 4.60mp/nivel superior parapet
tribune
S construita la sol 40 mp/ modul (pentru stadion
este prevazut un modul)
S construita desfasurata 40 mp/modul ( pentru stadion
este prevazut un modul)
Capacitate persoane 56 pers. pe scaune Categoria
de importanta C
Gradul de rezistenta la foc IV

AMENAJARE C
Functiuni amenajare:
– teren fotbal
– pista atletism 100m
– pista saritura in lungime

Teren fotbal
Dimensiunile terenului vor fi conforme cu prevederile UEFA. Dimensiunile terenului vor fi de 105 x 68 m.

Pista atletism
– pista de atletism va fi prevazuta cu doua culoare de alergare.
– Dimensiunile vor fi de 100 x 2,44m.
– Suprafata de alergare va fi una artificiala. Aceasta se compune din:
1. suprafata de alergare va fi realizata din imbracaminte sintetica omologata cu zgura.
2. pat de beton slab armat de dimensiunile precizate mai sus.
3. nisip.
4. pamant compact.

Art.2.- Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi.

Art.3.- Se ia act de Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al Comunei Plenita judetul Dolj, prevăzută în anexă.

Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Plenita judetul Dolj .

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Prof. Mandrila Adrian

Contrasemnează,

SECRETARUL COMUNEI PLENITA

Marian Adrian

Nr. 17 din 12.08. 2008