•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.18/2008

HOTĂRÂREA
privind aprobarea cofinantarii proiectului
„Bază sportivă comuna Plenita judeţul Dolj”,
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările,

analizând prevederile Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 71/2007, precum şi pe cele ale Hotărârii Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, cu modificările şi completările ulterioare,

luând act de Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural, adoptat de către Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

luând act de referatul de aprobare al primarului Comunei Plenita judetul Dolj , în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr 9520/08.08.2008, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub 9521/08.08.2008, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

ţinând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Bază sportivă comuna Plenita judeţul Dolj”3),
având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c), precum şi pe cele ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA JUDETUL DOLJ adoptă prezenta hotărâre.

Art.1.- Se aprobă cofinantarea proiectului „Bază sportivă comuna Plenita judeţul Dolj”, dupa cum urmeaza:
Contributie proprie la proiect 398.011 lei
Cheltuieli eligibile 354.686 lei
Cheltuieli neeligibile 43.325 lei

Art.2.- Se aproba realizarea cheltuielilor neeligibile impuse de implementarea proiectului, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi.

Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Plenita judetul Dolj .

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Prof. Mandrila Adrian

Contrasemnează,

SECRETARUL COMUNEI PLENITA

Marian Adrian

Nr.18 din 12. 08.2008

9520 din 08.08.2008

EXPUNERE DE MOTIVE

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural a fost instituit prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, denumit în continuare Program, şi vizează îmbunătăţirea situaţiei sportive a locuitorilor din zonele în care acţionează. Programul asigură o finanţare din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizată pe unităţi administrativ-teritoriale şi proiecte eligibile.
In Planul Local de Dezvoltare Strategica al comunei Plenita este cuprins printre altele si obiectivul modernizarea Bazei sportive din localitate.
Va supun atentiei oportunitatea implementarii proiectului „Bază sportivă comuna Plenita judeţul Dolj”
Valoarea totală a unui proiect poate să depăşească suma prevăzută la art. 13, alin. (6) din Legea nr. 71/2007, anume 525.000 de lei. În această situaţie, solicitantul va asigura finanţarea diferenţei dintre valoarea totală a proiectului şi suma maximă ce poate fi alocată unui proiect prin Program (valoarea cererii de finanţare) din alte surse, conform art. 8, alin.(7) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 71/2007. Suma destinată cofinanţării, care va fi luată în calcul la stabilirea punctajului final al cererii de finanţare, se va raporta numai la tipurile de cheltuieli eligibile.
Deasemenea va trebui sa cofinantam acest proiect sa suportam cheltuielile neeligibile impuse de implementarea proiectului, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare, cheltuieli ce se vor suporta din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi.
Depun alaturat proiectele de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico- economici si cofinantarea proiectului “Baza sportiva comuna Plenita, judetul Dolj”in vederea adoptarii.

Primar,
Mihai Puiu Calafeteanu