•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.27/2008

Intrunit in sedinta ordinara in data de 30.09.2008, analizand referatul inregistrat cu nr.9426 din 31.07.2008 prin care se solicita aprobarea noilor tarife pentru sreviciile oferite de PAPI populatiei;
In temeiul art. 36 alin. 4, lit. c si art. 45 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E:

Art.1. Incepand cu data de 01.10.2008 se aproba noile tarife practicate de PAPI din cadrul RECL Plenita pentru serviciile oferite populatiei conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Managerul si administratorul RECL Plenita vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari sub controlul si indrumarea compartimentului financiar contabil.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
CICA ILARION SECRETAR,
ADRIAN MARIAN

Nr.27 din 30.09.2008

Proces verbal
reiesit din stenograma sedintei ordinare din data de 30.09.2008

La sedinta participa toti consilierii in functie.
Se desemneaza noul presedinte de sedinta in pesoana d-lui consilier Cica Ilarion.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Se da citire ordinii de zi completata. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul III 2008. Se da citire referatului cu nr.10244 din 23.09.2008 intocmit de catre contabilul unitatii privind rectificarea bugetului. Domnul primar da explicatiile necesare dupa care se trece la vot. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat in varianta propusa in referatul cu nr.10244 din 23.09.2008.
Al doilea punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii suprafetei de 20 mp pentru amplasarea unei rulote Fast Food. Se da citire solicitarii, referatului si proiectului de hotarare. Supus la vot acest proiect a fost adopat cu unanimitate de voturi.
Al treilea punct de pe ordinea de zi:Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii fostei gradinite de copii din Castrele Traiane in vederea evitarii degradarii acesteia si totodata realizarea unui centru comercial. Dl primar da explicatii aratand ca in sfarsit prescolarii din satul Castrele Traiane beneficiaza de un spatiu modern. Se da citire referatului responsabilului cu urbanismul si proiectului de hotarare. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Al patrulea punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind achizitionarea suprafetei de 250 mp – fosta curte a scolii cu clasele I – VIII Plenita – retrocedata in baza Legii nr.10/2001, d-nei Tambura Marioara din Plenita- Dolj. Se da citire referatului intocmit de catre conducerea scolii si proiectului de hotarare. Dl. consilier Popa Mihai Ovidiu solicita ca totodata cu reintregirea scolii sa se execute si o mica parcare pentru microbuzele ce transporta elevii si profesorii navetisti tinandu-se cont de pericolul de accidente ce exista in zona. Se supune la vot proiectul completat. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Al cincilea punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind majorarea taxei de deplasare a comisiei locale la diverse litigii intre vecini. Se da citire proiectului, referatului, se supune la vot. Unanimitate.
Al saselea punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Plenita a bisericilor si cimitirelor din comuna. Se da citire adresei Protoieriei Bailesti si solicitarilor preotilor parohi din comuna. Se aduce la cunostinta consilierilor ca si in aceste noi conditii cosiliul local poate ajuta financiar biserica. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Al saptelea punct de pe ordinea de zi: proiect de hotarare aprobarea construirii unui spital in localitatea Plenita in cadrul proiectului „Programe de Cooperare Norvegiene pentru Cresterea Economica si Dezvoltare Sustinuta in Bulgaria si Romania”. Are cuvantul domnul primar care informeaza ca INNOVATION NORWAI – Novegia intentioneaza sa construiasca la Plenita un spital – centru pantru asistenta sociala, medicala si consiliere pentru personele cu efectiuni TBC si HIV. Locatia ar putea fi o parte din curtea scolii care insumeaza o suprafata de 9820 mp, din care ar putea fi dezmembrati 2000 mp pentru spital. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Al optulea punct de ordinea de ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea noilor tarife practicate de PAPI din cadrul RECL Plenita. Se da citire referatului cu noile tarife propuse. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Utimul punct supus atentiei consiliului local de catre dl. consilier Munteanu Jean la „Diverse” – desemnarea membrului in Consiliul de Administratie la Scoala Generala cu clasele I VIII si Liceu din consiliului local. Dupa discutii au loc propuneri. Pentru Scoala cu clasele I VIII Plenita este desemnat dl. Brasoveanu Valentin iar pentru Gr. Sc. Ind. C.N. Plopsor din Plenita este desemnat dl. prof. Neghina Waltar.
Domnul primar anunta consiliul ca din partea primarului va participa in calitate de membru in ambele consilii de administratie ale celor doua institutii de invatamant.

Se declara inchise lucrarile sedintei.
Presedinte de sedinta, Secretar,
Prof. Cica Ilarion Adrian Marian