•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.31/2008

H O T A R A R E
privind includerea in domeniul privat al comunei Plenita a terenului situat in T.105, p.180, sat Castrele Traiane, terenul aferent fostelor grajduri ale C.A.P. Steagu Rosu Plenita sat Castrele Traiane

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta extraordinara in data de 23.10.2008, analizand referatul inregistrat cu nr.10710 din 17.10.2008, prin care se propune includerea in domeniul privat al comunei Plenita, a suprafetei de 1300 mp, teren situat in T.105, p.180, sat Castrele Traiane, terenul aferent fostelor grajduri ale C.A.P. Steagu Rosu Plenita sat Castrele Traiane;
In baza prevederilor art.29, punctul 7, din Legea nr.18/1991-republicata- privind fondul funciar- cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36, alin1, din Legea nr. 215/2001 –republicata-privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba includerea in inventarul domeniului privat al comunei Plenita a terenului in suprafata de 1300 mp. situat in T.105, parcela 180, cu urmatoarele vecinatati:
– la Nord – Drum exploatare;
– la Est – Veina Gheorghe;
– la Sud – Biserica cu hramul Sf.C-tin si Elena;
– la Vest – Magalie Constantin.
Art. 2. Primarul impreuna cu aparatul propriu de specialitate vor intocmi documentatia necesara inscrierii in cartea funciara si intabularea dreptului de proprietate a terenului aratat la art.1.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
CICA ILARION SECRETAR,
ADRIAN MARIAN

Nr.31 din 30.09.2008

10710 din 17.10.2008

Raport,
La proiectul de hotarare privind includerea in domeniul privat al comunei Plenita a terenului in suprafata de 0,13 ha, situat in T.105, p.180, sat Castrele Traiane, terenul aferent fostelor grajduri ale C.A.P. Steagu Rosu Plenita sat Castrele Traiane

Pe terenul respectiv au fost amplasate pana in anii 1990 grajdurile fostului CAP Stegul Rosu Plenita- sat Castrele Traiane.
Odata cu lichidarea fostului CAP grajdurile au fost demolate, materialele rezultate fiind vandute fostilor membri cooperatori.
In prezent acest teren este dezafectat, o suprafata betonata aflata intr-o avansata stare de degradare, peste care au crescut buruienile creand o imagine de disconfort din punct de vedere peisagistic.
Consiliul Local Plenita intentioneaza sa introduca alimentarea cu apa potabila in sistem centralizat si in satul Castrele Traiane si sa amplaseze pe acest teren statia de epurare a apelor uzate.
Facem precizarea ca terenul nu a facut obiectul vreunei solicitari de retrocedare sau reconstituire a dreptului de proprietate, in baza legilor fondului funciar (18/1991, 1/2007, 247/2005) sau Legea nr.10/2001.
Se impune o reglementare juridica clara a acestui teren pentru a se putea intoctmi cartea funciara si intabularea dreptului de proprietate in registrul de publicitate imobiliara, in favoarea Consiliului Local Plenita, in vederea realizarii obiectvului aratat mai sus.
Fata de cele relatate rog sa emiteti hotarare.

Resp. Urbanism, Resp. cu aplicarea legilor f. funciar,
Sing. Matei Ion Cons. sup. Marinescu Crina

Avizat,
Secretar,
Adrian Marian