•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.33/2008

H O T A R A R E
pentru modificarea si completarea HCL nr.9/2008 privind stabilirea taxei pentru
colectarea gunoiului de la agentii economici de pe raza comunei Plenita

Avand in vedere referatul inregistrat cu nr.296 din 23.10.2008 al SCUP Plenita, prin care se propune stabilirea taxei pentru colectarea gunoiului de la gospodariile de pe raza comunei Plenita;
In baza prevederilor Legii nr.426/2001 pentru aprobarea OUG nr.78/2000 si Legea nr.265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind protectia mediului;
In temeiul art. 36 alin. 4, lit. c si art.45 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.unic. Se modifica si completeaza HCL nr.9/2008 privind stabilirea taxei pentru colectarea gunoiului de la agentii economici de pe raza comunei Plenita astfel:
1
Dupa art.1 se introduce articolul 1. care va avea urmatorul cuprins:
„Se stabileste taxa pentru colectarea gunoiului de la gospodariile populatie de pe raza comunei Plenita in cuantum de 5 lei/saptamana.”

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA,
Cica Ilarion SECRETAR,
Adrian Marian

Nr.33 din 30.07.2008

Proces verbal
reiesit din stenograma sedintei ordinare din data de 23.10.2008

La sedinta participa toti consilierii in functie.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Se da citire ordinii de zi completata. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Primul punct al ordinii de zi: proiect de hotarare privind imputernicirea primarului comunei Plenita sa semneze contractul de imprumut aprobat prin HCL nr.16 din 30.07.2008. Se da citire proiectului. Se supune la vot: Cine este pentru? Unanimitate.
Al doilea punct pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind transferul cu titlu gratuit a unor bunuri din domeniul public al municipiului Calafat in domeniul privat al comunei Plenita si administrarea Consiliului Local Plenita. Este vorba despre imobilele cabinetele medicale de familie si Unitatea de Primiri Urgenta Plenita, centrale termica si terenul aferent. Se da citire hotarari adoptata de catre Consiliul Local al municipiului Calafat si proiectului de hotarare redactat in acest sens. Se supune la vot: Cine este pentru? Unanimitate.
Al trelea punt de pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli in baza H.G. 1155/2008. Se da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive nr. 10709/17.10.2008 intocmita de catre contabilul unitatii. Are cuvantul domnul primar care explica pe larg in ce consta rectificarea de buget. Dupa prezentare nefiind obiectii se supune la vot. Cine este pentru. Unanimitate.
Al patrulea punct de pe ordinea de zi: proiectul de hotarare privind includerea in domeniul privat al comunei Plenita al unui teren in suprafata de 1.300 mp, teren ce a apartinut fostului C.A.P. Steagul Rosu Plenita si pe care erau amplasate grajdurile de animale, in prezent demolate. Pe aceasta locatie se intetioneaza amplasarea statiei de epurare a apelor uzate din satul Castrele Traiane. Se da citire proiectului de hotarare si raportului, se supune la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul cinci de pe ordinea de zi reprezinta proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 2000 lei Bisericii cu hramul Sf. Ioan Botezatorul pentru extindere cimitir. Se supune la vot; se aproba cu unanimitate de voturi.
Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta solicitarea S.C.U.P. Plenita de instituire a unei taxe de 5 lei/ saptamana pentru colectarea gunoiului de la gospodariile populatiei din comuna Plenita. Se supune la vot; se aproba cu unanimitate de voturi.
Nemai fiind probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei.

Presedinte de sedinta, Secretar,
Prof. Cica Ilarion Adrian Marian