•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.36/2008

H O T A R A R E
privind desemnarea unui membru in cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea
postului vacant de director al Scolii cu Clasele I – VIII din comuna Plenita, judetul Dolj

Consiliul Local al comunei Plenita, judeţul Dolj, întrunit în sedinţă ordinara, azi 12.11.2008;
Avand in vedere adresa I.S.J. Dolj, prin care se solicita desemnarea unui membru in cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de director al Scolii cu Clasele I – VIII din comuna Plenita, judetul Dolj;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 si 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată,

H O T A R A S T E :

Art.unic. Se desemneaza domnul CALAFETEANU MIHAI – PUIU, primarul comunei Plenita, sa participe in calitate de membru, din partea Consiliului Local Plenita, in comisia de concurs pentru ocuparea postului vacant de director la Scoala cu clasele I – VIII Plenita, judetul Dolj.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA,
Cica Ilarion SECRETAR,
Adrian Marian

Nr.36 din 12.11.2008

Proces verbal
reiesit din stenograma sedintei ordinare din data de 12.11.2008

La sedinta participa toti consilierii in functie.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Se da citire ordinii de zi completata cu adresa ISJ Dolj prin care se solicita desemnarea unui membru din partea consiliului local la concursul pentru ocuparea functiei de director la Scoala cu clasele I – VIII din Plenita. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Primul punct al ordinii de zi: proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV al anul 2008 urmare a adresei DGFP Dolj nr.52877/2008, a HCJ Dolj nr.178/2008 si HG nr.1361/2008. Se da citire expunerilor de motive inregistrate cu nr.11010 si 11048/2008 ale compartimentului financiar-contabil si proiectului de hotarare. I se da cuvantul d-lui primar, dupa care se supune la vot: Cine este pentru? Unanimitate.
Al doilea punct de ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.9/2008 pentru aprobarea Planului Local de Dezvoltare Strategica a comunei Plenita pana in anul 2013. Se da citire rapoartelor echipelor de lucru din cadrul Grupului de Initiativa Cetateneasca recunoscut de consiliul local prin hotarare, rapoarte rezultate in urma dezbaterilor din cadrul „Cafenelei Publice”organizata la Plenita. Se supune la vot: Cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare este adoptat.
Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta adresa ISJ Dolj prin care se solicita desemnarea unui membru din partea consiliului local la concursul pentru ocuparea functiei de director la Scoala cu clasele I – VIII din Plenita.
Cu unanimitate dev voturi dl. primar, Mihai Puiu Calafeteanu, este desemnat membru din partea consiliului local la concursul pentru ocuparea functiei de director la Scoala cu clasele I – VIII din Plenita.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR,
Cica Ilarion Adrian Marian