•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.37/2008

HOTĂRÂREA

privind aprobarea necesităţii, oportunităţii, a modului de realizare şi a surselor de finanţare a proiectului de interes local

„Proiect integrat   Pleniţa ”

În temeiul :

art. 45 alin.(1) si a art. 45 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 11. alin (1) si a art. 11 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 12. alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

art. 13. alin (1), alin (2), alin (3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

art.36 alin (1), alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 36 alin (7) lit. c  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 37 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

analizând prevederile Ghidului Solictantului pentru accesarea MASURII 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”  – măsură a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) – ;

luând în considerare prevederile Hotărâre nr. 28/2008  privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

luând act de  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”

ţinând seama de Ordin nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

consemnând datele  statistice cuprinse in Recensământul populaţiei si locuinţelor 2002

luând la cunoştinţă conţinutul referatul de aprobare al primarului Comunei Plenita  judeţul Dolj , în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.11554/2008, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub 11555/2008, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

pe baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEIPLENITA  JUDETUL DOLJ

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.  Aprobă  necesitatea şi oportunitatea realizării  proiectului integrat: „Proiect integrat  Pleniţa ”  compus din :

Proiect nr. 236 Comuna Pleniţa Sat Castrele Traiane – asfaltare;

Proiect nr. 237 Sistem Alimentare cu apă Pleniţa – Castrele Traiane – Construcţie noua;

Proiect nr. 239 Centrul social Castrele Traiane – construcţie nouă;

Proiect nr. 240 Cămin cultural Castrele Traiane – reabilitare modernizare si dotare.

Art.2. Numărul de locuitori ai comunei Pleniţa, consemnat prin recensământul populaţiei la 2002  este de 5251  persoane.

Art.3. Lucrările sunt prevăzute  în bugetul local al comunei Pleniţa , in conformitate cu legislaţia in domeniu,  pentru perioada de realizare a investiţiei.

Art.4. Consiliul Local Pleniţa îşi asuma angajamentul de a asigura, exploatarea drumurilor în conformitate cu reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor .

Art.5. Investiţia face parte din strategia de dezvoltare locala a comunei Pleniţa.

Art.6. Investiţia se regăseşte în scopul şi obiectivele şi competenţe Consiliului Local Pleniţa.

Art.7. Consiliul Local Pleniţa se angajează în a suporta cheltuielile de  mentenanţă si gestionarea investiţiei, pe o perioada de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost data in exploatare.

Art.8. Consiliul Local Pleniţa se angajează să asigure gestionarea si mentenanţă investiţiei.

Art.9. Consiliul Local Pleniţa aprobă realizarea „Proiect integrat  Pleniţa” compus din  următoarele proiecte :

Proiect nr. 236 Comuna Pleniţa Sat Castrele Traiane – asfaltare

Proiect nr. 237 Sistem Alimentare cu apă Pleniţa – Castrele Traiane – Construcţie noua

Proiect nr. 239 Centrul social Castrele Traiane – construcţie nouă

Proiect nr. 240 Cămin cultural Castrele Traiane – reabilitare modernizare si dotare

Artr.10. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Plenita  judetul Dolj .

Contrasemnează:

SECRETARUL COMUNEI PLENITA

MARIAN ADRIAN

Nr.37 din 10.12.2008