•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.38/2008

HOTĂRÂREA

privind aprobarea indicatorilor tehnico economic ai proiectului integrat

„Proiect integrat  Pleniţa” compus din  următoarele proiecte (componente):

Proiect nr. 236 Comuna Pleniţa Sat Castrele Traiane – asfaltare

Proiect nr. 237 Sistem Alimentare cu apă Pleniţa – Castrele Traiane – Construcţie noua

Proiect nr. 239 Centrul social Castrele Traiane – construcţie nouă

Proiect nr. 240 Cămin cultural Castrele Traiane – reabilitare modernizare si dotare

În temeiul :

art. 45 alin.(1) si a art. 45 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 11. alin (1) si a art. 11 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 12. alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

art. 13. alin (1), alin (2), alin (3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

art.36 alin (1), alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 36 alin (7) lit. c  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 37 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

analizând prevederile Ghidului Solictantului pentru accesarea MASURII 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”  – măsură a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) – ;

luând în considerare prevederile Hotărâre nr. 28/2008  privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţi

luând act de  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”

luând la cunoştinţă conţinutul referatul de aprobare al primarului Comunei Plenita  judetul Dolj , în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.11554/2008, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub 11555/2008, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

pe baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PLENITA, JUDETUL DOLJ

adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. Aprobarea indicatorilor tehnico economic ai proiectului integrat

„Proiect integrat  Pleniţa” compus din  următoarele proiecte (componente)  :

Proiect nr. 236 Comuna Pleniţa Sat Castrele Traiane – asfaltare;

Proiect nr. 237 Sistem Alimentare cu apă Pleniţa – Castrele Traiane – Construcţie noua;

Proiect nr. 239 Centrul social Castrele Traiane – construcţie nouă;

Proiect nr. 240 Cămin cultural Castrele Traiane – reabilitare modernizare si dotare;

După cum urmează :

– Proiect nr. 236 Comuna Pleniţa Sat Castrele Traiane – asfaltare

Indicatorii tehnico economici ai investiţiei

Valoarea investiţiei :

Valori fără TVA TVA Valori cu  TVA
Lei Euro LEI Euro
TOTAL GENERAL 2.577.659,81 679.672,99 489.755,36 3.067.415,17 808.810,86
Din care C + M 2.144.647,81 565.497,11 407.483,08 2.552.130,89 672.941,57

Lungime reţea drumuri 3,600 Km

Structura drumurilor :

In profil longitudinal  : 3,600 KM

In profil transversal

Se aprobă o soluţie bazată pe:

Strat uzură – mixtură asfaltică – 4 cm – BA16 (conform SR 174-1/2002)

Binder criblura 5 cm (conform SR 174-1/2002);

Strat Piatră spartă – 18 cm(conform SR 667/2002);

Strat Balast – 10 cm – reprofilare ;

Pe drum există aproximativ 20 cm împietruire existenta.

Acostamente din balast şi piatră spartă, lăţime 0,75 m, respectiv 0,50 m

Scurgerea apelor pluviale se va realiza cu

Podeţe tubulare diametru  600 mm, L=7,50 m

Rigole trapezoidale pretate cu beton turnat pe loc pentru zone cu panta mai mare de 3%.

Atât pe perioada lucrărilor de reabilitare modernizare cât si după darea  in folosinţă a obiectivului se va asigura :

Semnalizare orizontală şi verticală

– Proiect nr. 237 Sistem Alimentare cu apă Pleniţa – Castrele Traiane – Construcţie noua

Valoarea investiţiei

Valori fără TVA TVA Valori cu  TVA
Lei Euro LEI Euro
TOTAL GENERAL 2.345.909,45 618.565,45 445.722,80 2.791.632,25 736.092,88
Din care C + M 1.924.969,48 507.572,70 365.744,20 2.290.713,68 604.011,52

Lungimea retelei de apa : 7500 ml

– Proiect nr. 238 Sistem Canalizare Castrele Traiane  – Construcţie nouă

Valoarea investiţiei

Valori fără TVA TVA Valori cu  TVA
Lei Euro LEI Euro
TOTAL GENERAL 3.559.655,82 938.604,04 676.334,61 4.235.990,43 1.116.938,81
Din care C + M 2.918.761,73 769.614,17 554.564,73 3.473.326,46 915.840,86

Lungimea reţelei de canalizare 7.5 km

– Proiect nr. 239 Centrul social Castrele Traiane – construcţie nouă

Valoarea investiţiei

Valori fără TVA TVA Valori cu  TVA
Lei Euro LEI Euro
Total General 39.551,75 150.000,00 7.514,83 47.066,58 178.500,00
C+M 27.686,22 105.000,00 5.260,38 32.946,61 124.950,00

– Proiect nr. 240 Cămin cultural Castrele Traiane – reabilitare

modernizare si dotare Valoarea investiţiei

Valori fără TVA TVA Valori cu  TVA
Lei Euro LEI Euro
Total General 39.551,75 150.000,00 7.514,83 47.066,58 178.500,00
C+M 27.686,22 105.000,00 5.260,38 32.946,61 124.950,00

Contrasemnează:

SECRETARUL COMUNEI PLENITA

MARIAN ADRIAN

Nr. 38 din 10.12.2008