•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.40/2008

H O T A R A R E
privind eliberarea unui aviz consultativ

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data 10.12.2008, analizand adresa inregistrata Inspectoratului Judetean Dolj, nr.9328/2008 prin care se solicita avizul consultativ al ConsiliuluiLocal Plenita pentru numirea pe post a directorului Scolii cu clasele I – VIII Plenita, in urma concursului organizat in perioada 13 – 25.11.2008;
In temeiul art.36 alin 6 lit.a pct.1 din Legea nr.215/2001 a admninistratiei publice locale, republicata;

H O T A R A S T E :

Art.unic. Consiliul Local al comunei Plenita, judetul Dolj ACORDA AVIZ CONSULTATIV FAVORABIL numirii d-nei Serban Aureliana in functia de Director al Scolii cu clasele I – VIII Plenita, din comuna Plenita, judetul Dolj.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA,
Serban Victor SECRETAR,
Adrian Marian

Nr.40 din 10.12.2008

Proces verbal
reiesit din stenograma sedintei ordinare din data de 10.12.2008

La sedinta participa toti consilierii in functie.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Se da citire ordinii de zi completata cu adresa ISJ Dolj nr.9328/2008 prin care se solicita avizul consultativ al ConsiliuluiLocal Plenita pentru numirea pe post a directorului Scolii cu clasele I – VIII Plenita, in urma concursului organizat in perioada 13 – 25.11.2008 si expunerile de motive inregistrate cu nr. 11563 si 11564 din 08.12.2008, prin care solicita rectificarea bugetului de venituri si chetuieli pe anul 2008. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Primul punct al ordinii de zi:proiect de hotarare privind aprobarea necesităţii, oportunităţii, a modului de realizare şi a surselor de finanţare a proiectului de interes local „Proiect integrat Pleniţa ”. Se da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Al doilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economic ai proiectului integrat „Proiect integrat Pleniţa” compus din următoarele proiecte (componente):
– Proiect nr. 236 Comuna Pleniţa Sat Castrele Traiane – asfaltare
– Proiect nr. 237 Sistem Alimentare cu apă Pleniţa – Castrele Traiane – Construcţie noua
– Proiect nr. 239 Centrul social Castrele Traiane – construcţie nouă
– Proiect nr. 240 Cămin cultural Castrele Traiane – reabilitare modernizare si dotare
Se da citire proiectului de hotarare. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Al treilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea necesităţii, oportunităţii, a modului de realizare şi a surselor de finanţare proiectului de interes local „Proiect integrat Pleniţa – Caraula” in cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Pleniţa – Caraula – Perisor”. Se da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Al patrulea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economic ai proiectului integrat
„Proiect integrat Pleniţa Caraula” în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Pleniţa – Caraula – Perişor” compus din următoarele proiecte :
– Proiect nr.221 Drum Comunal Pleniţa Caraula si drumuri interioare – reabilitare modernizare asfaltare – 12,965 KM
– Proiect nr.222 Apa Comuna Caraula – extindere
– Proiect nr.223 Sistem canalizare Pleniţa Caraula – construcţie nouă 25500 ml
– Proiect nr.224 Centrul social Caraula – construcţie nouă
– Proiect nr.225 Căminul Cultural Caraula – reabilitare modernizare. Se da citire proiectului
de hotarare. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul cinci al ordinii de zi este proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV al anul 2008 urmare expunerile de motive inregistrate cu nr. 11563 si 11564 din 08.12.2008. I se da cuvantul d-lui primar, dupa care se supune la vot: Cine este pentru? Unanimitate.

Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta adresa ISJ Dolj prin care se solicita avizul consultativ al ConsiliuluiLocal Plenita pentru numirea pe post a directorului Scolii cu clasele I – VIII Plenita, in urma concursului organizat in perioada 13 – 25.11.2008 .Cu unanimitate . Consiliul Local al comunei Plenita, judetul Dolj ACORDA AVIZ CONSULTATIV FAVORABIL numirii d-nei Serban Aureliana in functia de Director al Scolii cu clasele I – VIII Plenita, din comuna Plenita, judetul Dolj.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR,
Serban Victor Adrian Marian