•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.41/2008

HOTĂRÂREA

privind aprobarea necesităţii, oportunităţii, a modului de realizare şi a surselor de finanţare proiectului de interes local

„Proiect integrat   Pleniţa – Caraula”

În cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Pleniţa – Caraula – Perisor”

În temeiul :

art. 45 alin.(1) si a art. 45 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 11. alin (1) si a art. 11 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 12. alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

art. 13. alin (1), alin (2), alin (3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

art.36 alin (1), alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 36 alin (7) lit. c  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 37 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

analizând prevederile Ghidului Solictantului pentru accesarea MASURII 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”  – măsură a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) – ;

luând în considerare prevederile Hotărâre nr. 28/2008  privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

luând act de  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”

ţinând seama de Ordin nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

consemnând datele  statistice cuprinse in Recensământul populaţiei si locuinţelor 2002

luând la cunoştinţă conţinutul referatul de aprobare al primarului Comunei Caraula judeţul Dolj , în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. _________./2008, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub ___________/2008, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

pe baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,tinând cont de :

–  Hotărârea Consiliului Local Plenita  nr. 13 din 20.03.2008- Privind asocierea comunei Plenita prin Consiliul Local Plenita cu Comuna Perişor şi comuna Pleniţa prin consiliile locale ale acestora în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Pleniţa –Caraula – Perişor;

– Hotărârea Consiliului Local  Perişor Nr. 20 din 8.04.2008. – Privind asocierea comunei Perişor prin Consiliul Local Perişor cu comuna Caraula şi cu Comuna Pleniţa prin consiliile locale ale acestora  în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Pleniţa –Caraula – Perişor;

– Hotărârea Consiliului Local Pleniţa nr. 14 din data de 21.03.2008. – Privind asocierea Comunei Pleniţa  cu comuna Perişor şi comuna Caraula prin Consiliul Local al acestuia   în cadrul Asociaţiei de Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Pleniţa –Caraula – Perişor.

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PLENITA  JUDETUL DOLJ

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Aprobă delegarea D-nul Vancea Stefan   având funcţia de primar pentru a reprezenta comuna Caraula în cadrul activităţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Pleniţa – Caraula – Perişor.

Art.2.  Aprobă delegarea D-nul Calafenteanu Mihai Puiu    având funcţia de primar pentru a reprezenta comuna Plenita în cadrul activităţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Pleniţa – Caraula – Perişor.

Art.3. Aprobă consiliul de Director  al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Pleniţa – Caraula – Perişor  in următoarea componenta :

1. D-nul Vancea Stefan, cu domiciliul în Sat Caraula Com. Caraula Jud. Dolj, în calitate de vicepreşedinte cu statut de vicepreşedinte.

2. Doamna  Chipirlin Mariana, cu domiciliul în Comuna Perişor sat Perişor Judeţul Dolj , în calitate de vicepreşedinte cu statut de secretar.

3. D-nul Calafeteanu Mihai Puiu  cu domiciliul în Comuna Pleniţa  Sat Pleniţa ,în calitate de preşedinte.

Controlul activităţii economico-financiare va fi exercitat de  D-nul Calafeteanu Mihai Puiu, cu domiciliul în comuna Plenita, Jud. Dolj .

Art.4.  Aprobă  necesitatea şi oportunitatea realizării  proiectului integrat: „Proiect integrat  Pleniţa Caraula” în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Perişor – Caraula – Pleniţa”

Art.5. Lucrările sunt prevăzute  în bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare si in bugetele locale, in conformitate cu legislaţia in domeniu,  pentru perioada de realizare a investiţiei.

Art.6. Investiţia se regăseşte în scopul şi obiectivele înfiinţării  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Perişor – Caraula – Pleniţa.

Art.7. Consiliul Local Plenita aprobă realizarea „Proiect integrat  Pleniţa Caraula” în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Pleniţa – Caraula – Perişor” compus din  următoarele proiecte :

Proiect nr.221  Drum Comunal Pleniţa Caraula si drumuri interioare  – reabilitare modernizare  asfaltare – 12965 KM

Proiect nr.222 Apa Comuna Caraula  – extindere

Proiect nr.223 Sistem canalizare Pleniţa Caraula – construcţie nouă 25500 ml

Proiect nr.224 Centrul social Caraula  – construcţie nouă

Proiect nr.225 Căminul Cultural Caraula –  reabilitare modernizare

Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Plenita judetul Dolj .

Nr. 41 din 10.12. 2008