•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.42/2008

HOTĂRÂREA

privind aprobarea indicatorilor tehnico economic ai proiectului integrat

„Proiect integrat  Pleniţa Caraula” în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Pleniţa – Caraula – Perişor” compus din  următoarele proiecte :

Proiect nr.221  Drum Comunal Pleniţa Caraula si drumuri interioare  – reabilitare modernizare  asfaltare – 12,965 KM

Proiect nr.222 Apa Comuna Caraula  – extindere

Proiect nr.223 Sistem canalizare Pleniţa Caraula – construcţie nouă 25500 ml

Proiect nr.224 Centrul social Caraula  – construcţie nouă

Proiect nr.225 Căminul Cultural Caraula –  reabilitare modernizare

În temeiul :

art. 45 alin.(1) si a art. 45 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 11. alin (1) si a art. 11 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 12. alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

art. 13. alin (1), alin (2), alin (3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

art.36 alin (1), alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 36 alin (7) lit. c  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 37 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

analizând prevederile Ghidului Solictantului pentru accesarea MASURII 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”  – măsură a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) – ;

luând în considerare prevederile Hotărâre nr. 28/2008  privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţi

luând act de  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”

luând la cunoştinţă conţinutul referatul de aprobare al primarului Comunei PLENITA  judetul Dolj , în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. ______/2008, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub _________/2008, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

pe baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PLENITA  JUDETUL DOLJ

adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. Aprobarea indicatorilor tehnico economic ai proiectului integrat

„Proiect integrat  Pleniţa Caraula” în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Pleniţa – Caraula – Perişor” compus din  următoarele proiecte :

Proiect nr.221  Drum Comunal Pleniţa Caraula si drumuri interioare  – reabilitare modernizare  asfaltare – 12,965 KM

Proiect nr.222 Apa Comuna Caraula  – extindere

Proiect nr.223 Sistem canalizare Pleniţa Caraula – construcţie nouă 25500 ml

Proiect nr.224 Centrul social Caraula  – construcţie nouă

Proiect nr.225 Căminul Cultural Caraula –  reabilitare modernizare

După cum urmează :

Proiect nr.221  Drum Comunal Pleniţa Caraula si drumuri interioare  – reabilitare modernizare  asfaltare – 12,965 KM

Indicatorii tehnico economici ai investiţiei

Valoarea investiţiei :

Valori fără TVA TVA Valori cu  TVA
Lei Euro LEI Euro
TOTAL GENERAL 9.093.260,07 2.397.695,47 1.727.719,41 10.820.979,49 2.853.257,61
Din care C + M 7.565.710,07 1.994.913,66 1.437.484,91 9.003.194,99 2.373.947,26

Lungime reţea drumuri 12,965 km

Structura drumurilor :

In profil longitudinal  : 12,965 KM

In profil transversal

Se aprobă o soluţie bazată pe:

Strat uzură – mixtură asfaltică – 4 cm – BA16 (conform SR 174-1/2002)

Binder criblura 5 cm (conform SR 174-1/2002);

Strat Piatră spartă – 18 cm(conform SR 667/2002);

Strat Balast – 10 cm – reprofilare ;

Pe drum există aproximativ 20 cm împietruire existenta.

Acostamente din balast şi piatră spartă, lăţime 0,75 m, respectiv 0,50 m

Scurgerea apelor pluviale se va realiza cu

Podeţe tubulare diametru  600 mm, L=7,50 m

Rigole trapezoidale pretate cu beton turnat pe loc pentru zone cu panta mai mare de 3%.

Atât pe perioada lucrărilor de reabilitare modernizare cât si după darea  in folosinţă a obiectivului se va asigura :

Semnalizare orizontală şi verticală

1.Proiect nr.222 Apa Comuna Caraula  – extindere

Valoarea investiţiei

Valori fără TVA TVA Valori cu  TVA
Lei Euro LEI Euro
TOTAL GENERAL 443.293,79 116.886,96 84.225,82 527.519,62 139.095,48
Din care C + M 354.968,80 93.597,57 67.444,07 422.412,87 111.381,11

Lungimea retelei de apa : 2000 ml

2.Proiect nr.223 Sistem canalizare Pleniţa Caraula – construcţie nouă 25.500 Km

Valoarea investiţiei

Valori fără TVA TVA Valori cu  TVA
Lei Euro LEI Euro
TOTAL GENERAL 12.052.724,32 3.178.042,01 2.290.017,62 14.342.741,95 3.781.869,99
Din care C + M 10.651.486,73 2.808.566,05 2.023.782,48 12.675.269,21 3.342.193,59

Lungimea reţelei de canalizare 25.500 KM

3.Proiect nr.224 Centrul social Caraula  – construcţie nouă

Valoarea investiţiei

Valori fără TVA TVA Valori cu  TVA
Lei Euro LEI Euro
Total General 39.551,75 150.000,00 7.514,83 47.066,58 178.500,00
C+M 27.686,22 105.000,00 5.260,38 32.946,61 124.950,00

4.Proiect nr.225 Căminul Cultural Caraula –  reabilitare modernizare

Valoarea investiţiei

Valori fără TVA TVA Valori cu  TVA
Lei Euro LEI Euro
Total General 39.551,75 150.000,00 7.514,83 47.066,58 178.500,00
C+M 27.686,22 105.000,00 5.260,38 32.946,61 124.950,00

Nr.42  din 10.12. 2008