•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.6/2008

Consilierii locali alesi ai comunei Plenita, judetul Dolj, intruniti in sedinta de constituire din data de 20.06.2008;
In conformitate cu prevederile art. 54 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.15 din Regulamentul – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :
Art.1. Se stabilesc urmatorele comisii de specialitate pe domenii de activitate dupa cum urmeaza:
a) Studii, prognoze social economice, buget, finante, administrarea patrimoniului public si privat, urbanism, protectia mediului, amenajare si dezvoltare rurala, servicii publice;
b) Activitati stintifice, invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, tineret si sport;
c) Juridica, administratie publica locala, agricultura, ordine publica,drepturile omului, relatii cu societatea civila, si relatii interne si externe.
Art.2. Componenta nominala a comisiilor de specialitate stabilite la art.1 este prevazuta in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Adrian Mandrila Adrian Marian

Adoptata azi: 20.06.2008

Anexa la HCL nr.6 din 20.06.2008

Componenta nominala a comisiilor de specialitate al Consiliului Local al comunei Plenita.

COMISIA a)respectiv nr.1
– Studii, prognoze social economice, buget, finante, administrarea patrimoniului public si privat, urbanism, protectia mediului, amenajare si dezvoltare rurala, servicii publice;
1. Gurita Constantin;
2. Melusel Nicolae;
3. Calafeteanu Mihai Puiu;
4. Serban Victor;
5. Muntenu Jean.

COMISIA b)respectiv nr.2
– Activitati stintifice, invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, tineret si sport
1. Toma Marin Granate;
2. Mitrica Maria;
3. Mociofleaca Viorica;
4. Neghina Waltar;
5. Cica Ilarion.

d) COMISIA c)respectiv nr.3
– Juridica, administratie publica locala, agricultura, ordine publica,drepturile omului, relatii cu societatea civila, si relatii interne si externe.

1. Mandrila Adrian;
2. Pleniceanu Nicolae;
3. Brasoveanu Valentin;
4. Popa Mihai Ovidiu;
5. Gavrila Florea.

Proces verbal
Incheiat azi 20.06.2008 in sedinta de constituire a Consiliului Local al comunei Plenita

In conformitate cu Ordinul Prefectului judetul Dolj nr.300 din 18.06.2008 au fost convocati consilierii declarat alesi la data de 01.06.2008. Din cei convocati absenteaza motivat dl. Popa Mihai Ovidiu plecat in strainatate in interes de serviciu.
Din partea Institutiei Prefectului participa d-ra cosilier juridic Marinescu Adelina.
Este desmnat decanul de varsta dl. Mindrila Adrian si cei doi asistenti Brasoveanu Valentin Stefan si Toma Marin Granate.
In continuare se fac propuneri pentru alegerea comisiei de validare.
Cu unanimitate de voturi se alege comisia de validare a mandatelor consilierilor locali in urmatoarea componenta: Gurita Constantin, Melusel Nicolae si Pleniceanu Nicolae (HCL nr.1)
Comisia de validare analizeaza fiecare dosar in parte dupa care supune spre validare mandatele consilierilor declarati alesi. Cu unanimitate de voturi toti consilierii declarati alesi au fost validati (HCL nr.2).
Prin Hotararea nr. 3 se declara legal constituit Consiliul Local al comunei Plenita. In continuare toti consilierii prezenti depun juramantul.
In continuare se trece la desemnarea presedintelui de sedinta. Dl. consilir Neghina Waltar propune ca domnul consilier Mindrila Adrian sa ramana in continuare la conducerea lucrarilor sedintei. Nemai fiind alte propuneri se trece la vot. Cu unanimitate de voturi dl. Mindrila Adrian este ales presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni ( HCL nr.4).
In continuare se trece la alegerea viceprimarului. Dl. presedinte de sedinta invita consilierii sa faca propuneri. Vazand ca nimeni nu face propuneri dl presedinte de sedinta propune pe dl Brasoveanu. Nemai fiind alta propunere se trece la vot secret . Comisia de validare verifica buletinele de vot. Din 14 voturi toate au fost atribuite d-lui Brasoveanu Valentin Stefan. Cu unanimitate de voturi dl Brasoveanu Valentin a fost ales viceprimar (HCL nr.5)
In continuare sunt stabilite comisiile de specialitate:
COMISIA a)respectiv nr.1
– Studii, prognoze social economice, buget, finante, administrarea patrimoniului public si privat, urbanism, protectia mediului, amenajare si dezvoltare rurala, servicii publice;
COMISIA b)respectiv nr.2
– Activitati stintifice, invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, tineret si sport
COMISIA c)respectiv nr.3
– Juridica, administratie publica locala, agricultura, ordine publica,drepturile omului, relatii cu societatea civila, si relatii interne si externe.
Pentru comisia nr.1 cu unanimitate de voturi sunt desemnati urmatorii consilieri:
– Gurita Constantin, Melusel Nicolae, Calafeteanu Mihai Puiu, Serban Victor si Muntenu Jean.
Pentru comisia nr. 2 cu unanimitate de voturi sunt desemnati urmatorii consilieri:
– Toma Marin Granate, Mitrica Maria, Mociofleaca Viorica, Neghina Waltar si Cica Ilarion.
Pentru comisia nr. 2 cu unanimitate de voturi sunt desemnati urmatorii consilieri:
– Mandrila Adrian, Pleniceanu Nicolae, Brasoveanu Valentin, Popa Mihai Ovidiu si Gavrila Florea.
Drept pentru care s-a incheiat prezentu process verbal.
Presedinte de sedinta, Secretar,

Proces verbal
Incheiat azi 30.06.2008 in sedinta extraordinara

La sedinta participa toti consilierii in functie.
Ordinea a sedintei este:
– depunerea juramantului de catre primarul comunei dl. Calafeteanu Mihai Puiu validat in sedinta publica din 27.06.2008 de catre Judecatoria Bailesti;
– validarea mandatului consilierului supleant de lista Partidului National Liberal;
– depunerea juramantului de catre dl. consiler Popa Mihai Ovidiu, absent motivat la sedinta de costituire si 20.06.2008.
Domnul presedinte de sedinta da citire hotararii Judecatorie Bailesti de validare a domnului Mihai Puiu Calafeteanu in functia de primar al comunei Plenita.
Domnul primar depune juramantul in fata consiliului local.
Se declara vacanta functia de consilier a d-lui Calafeteanu Mihai Puiu.
Comisia de validare constata ca sipleantul indeplineste conditiile pentru a fi validat si propune consiliului local validarea mandatului de consilier local a d-nei Vasiloanca Aristica.
Cu unanimitate de voturi d-na Vasiloanca Aristica a fost validata in functia de consilier si cale de consecinta membru in comisia de specialitate din care facea parte dl. Calafeteanu.
In continuare atat d-na Vasiloanca cat Dl. Popa Mihai Ovidiu depun juramantul in fata consiliului local.
Se declara inchise lucrarile sedintei.
Presedinte, Secretar,
Mindrila Adrian Adrian Marian