•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.7/2008

Consilierii locali alesi ai comunei Plenita, judetul Dolj, intruniti in sedinta extraordinara in data de 30.06.2008;
In conformitate cu prevederile art.31 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.6 alin.2 din Regulamentul – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Articol unic. Se valideaza mandatul de consilier al d-nei Vasiloanca Aristica in Consiliul Local al comunei Plenita ca urmare a alegerii in functia de primar a d-lui Mihai Puiu Calafeteanu.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Prof. Adrian Mandrila SECRETAR,
Adrian Marian

Adoptata azi: 30.06.2008

ROMANIA
JUDETUL DOLJ
COMUNA PLENITA

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin relizarea de spatii verzi in localitati, se urmareste ca obiectivele generale de dezvoltare si modernizare a spatiilor verzi din localitati sa se indeplineasca prin infiintarea de noi parcuri, scuare si aliniamente plantate, precum si prin reabilitarea celor existente. Pot fi finantate prin Program proiectele depuse de catre autoritati ale administratiei publice locale care actioneaza in nume propriu si sunt proprietarii, respectiv administratorii terenului pe care se realizeaza proiectul.
Realizarea unui parc in zona centrala a localitatii Plenita este una dintre prioritatile strategiei de dezvoltare a Consiliului Local Plenita. Atat din punct de vedere a protectiei mediului inconjurator, cat si din punct de vedere estetic, proiectul propus urmeaza a imbunatati calitatea vietii locuitorilor comunei Plenita.
In acest sens s-a realizat incheierea Contractului de Finantare Nerambursabila nr.153/N din 16.06.2008 pentru suma 50000 lei intre Consiliul Local al comunei Plenita si Administratia Fondului pentru Mediu.
Avand in vedere ca suma necesara realizarii acestui obiectiv este mai mare de 50000 lei iar prin HCL nr. 2 /2008 Consiliul Local al comunei Plenita s-a angajat la cofinantarea acestui proiect, conditie obligatorie pentru obtinerea unui punctaj care sa asigure finantarea nerambursabila a proiectului, se impune contractarea si garantarea unui imprumut bancar pentru cofinantarea proiectului.
Din aceste considerente, propun spre aprobare proiectul de hotarare anexat.

Primar,
Mihai Puiu Calafeteanu