•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.1/2009

H O T A R A R E

Avand in vedere referatul inregistrat cu nr. 6214 din 27.01.2008, prin care se solicita modificarea si completarea anexei la HCL Plenita nr.4/2006 in sensul introducerii lungimii strazilor din comuna Plenita ;
In baza, art 21 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
In temeiul art. 36, alin.2 lit c, din legea nr. 215/2001- republicata- privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
H O T A R A S T E :
Art.1. Se modifica si completeaza anexa la H.C.L. Plenita nr.4/2006 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art..2. La data emiterii prezentei hotarari art.2 la HCL Plenita nr.8/2008 se abroga.
Art.3. Prezenta hotarare, va fi inaintata Consiliului Judetean Dolj in vederea intocmirii unui proiect de hotarare de Guvern pentru modificarea HG.965/2002.
Art.4. Primarul impreuna cu secretarul unitatii administrativ teritoriale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Adoptata azi 27.01.2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SERBAN VICTOR
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Adrian Marian

Plenita:27.01.2009
Nr.1.

Adoptata azi 27.01.2009

Proces verbal
reiesit din stenograma sedintei ordinare din data de 27.01.2009

La sedinta participa toti consilierii in functie.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Se da citire ordinii de zi completata Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
La sedinta participa si d-na Roxana Ristea coordonator regional SECS care aduneca conostinta consilierilor intentia implementarea proiectului „Femeia antreprenor in mediul rural”. Dupa expunerea d-nei Ristea se intra in ordinea de zi:
Primul punct al ordinii de zi:Raportul anual de activitate al primarului.
I se da cuvantul d-lui primar care da citire raportului care este insusit de catre consiliu.
Al doilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public al comunei Plenita in domeniul privat al comunei Plenita a bunurilor ce fac obiectul OG 68/2006 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical. Secretarul comunei arata ca prin HCJ nr.181/2008 dispensarele medicale din Plenita au trecut din nou in patrimoniul public al comunei Plenita. Este vorba de cele doua dispensare Plenita si Castrele Traiane in care isi desfasoara activitatea trei cabinete individuale de familie.
Se da citire proiectului. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Al treilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea incetarii activitatii SCUP Plenita si preluarea acestei activitati de catre un compartiment specializat din aparatul propriu de specialitate al primarului. I se da cuvantul d-lui primar care da citire rezultatelor controlului intern dispus la SCUP Plenita si propunerea de includere a acestei activitati in aparatul propriu. Supus la vot acest proiect de hotarare a fost adoptat de catre Consiliul Local al comunei Plenita cu unanimitate voturi.
Al trelea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Contratului de asociere in participatiune cu SC ROCOMA EXIM SRL in vederea expoatarii carierei Plenita. Se da contractului si expuneruii de motive. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul patru al ordinii de zi este proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional la contractul de inchiriere nr.1/2007 incheiat cu SC Dancri SRL. Se da citire Actului aditional. Se supune la vot . Se aproba cu unanumitate de voturi.
Ultimul punct de ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. Plenita nr.4/2006 privind includerea retelei stradale in inventarul domeniului public in sensul ca acestea sa fie prevazute si cu lungimea lor. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se supune la vot . Se aproba cu unanimitate de voturi.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR,
Serban Victor Adrian Marian