•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.17/2009

ROMÂNIA

JUDEŢUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEL PLENITA

COD FISCAL 4332266

HOTĂRÂREA

privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări

rambursabile interne în valoare de 144 300 lei

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,

tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Plenita, încalitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 7874/14.04.2009;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 7995/2009;

c) avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, pentru achizitionarea unor bunuri de interes local;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.- Se aprobă contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 144300 lei,  cu o maturitate de 4 ani.

Art. 2.- Contractarea şi garantarea finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru achizitionarea bunului “Teren si imobil situat in comuna Plenita, Tarlaua 89, paecele 3367 si 3368”.

Art. 3.- Din bugetul local al comunei Plenita se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b) oricăror impozite şi taxe aferente achizitoinarii bunului de interes local;

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

Art. 4.- (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Comunei Plenita următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a bugetului Consiliului Local al comunei Plenita;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 5.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Plenita.

Art. 6.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Plenita în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Plenita şi Prefectului Judeţului Dolj şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în ziarul local “Buletin de Plenita” al comunei Plenita, precum şi pe pagina de internet www primariaplenita@cjdolj.ro.

Adoptata azi 24.04.2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Mitrica Maria

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

Adrian Marian

Plenita:24.04.2009.

Nr.17.