•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.3/2009

H O T A R A R E

privind trecerea din domeniul public al comunei Plenita in domeniul privat al comunei Plenita a bunurilor ce fac obiectul OG 68/2006 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical
Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data 27.01.2008, analizand expunerea de motive inregistrata cu nr. 6052 din 20.01.2009 prin care se solicita aprobarea listei spatiilor si a terenurilor aferente din proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale Plenita cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical;
In baza prevederilor art.4 si 31 din OG 68/2006 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical si art.10.alin 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si a HCJ nr.181/2008 materializata prin Procesul verbal de predare primire din 26.11.2008;
In temeiul art.36 alin 5 lit.b, art.36 alin.6 lit.a pct.3 si art.45 alin 3 din Legea nr.215/2001 – republicata- privind administratia publica locala;
H O T A R A S T E :
Art.1. Se aproba trecerea din domeniul public al comunei Plenita in domeniul privat al comunei Plenita a bunurilor prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2.Anexa aratata la art.1 constutuie Lista spatiilor proprietate privata a unitatii administrativ-teritoriale Plenita cu destinatia de cabinete medicale care vor fi vandute in conditiile OG nr.68/2008.
Art.3.Primarul comunei impreuna cu comisia desemnata in acest sens vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Adoptata azi 27.01.2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SERBAN VICTOR
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Adrian Marian

Plenita:27.01.2009
Nr.3.

Nr.
crt. DENUMIRE IMOBIL TEREN AFERENT REGIMUL JURIDIC SITUATIA ACTUALA
1. Dispensar medical Plenita 400 mp Proprietate privata a Consiliului Local al comunei Plenita Cab. Indiv. med.fam
Mociofleaca Viorica
Cab. Indiv. med.fam
Crucica Simina
2. Dispensar Medical C. Traiane 1250 mp Proprietate privata a Consiliului Local al comunei Plenita Cab. Indiv. med.fam
Toma M. Granate

Anexa la HCL nr._____/______________
Compartimentul din cadrul aparatului de specialitate al primarului care va asigura serviciile publice de alimentarea cu apa si salubrizare a comunei Plenita.

Nr.
crt. DENUMIREA POSTULUI Nr. posturi
1. MECANIC POMPE 4
2. LABORANT 1
3. INSTALATOR SANITAR 1

Nr.6052 din 20.01.2009

Referat,

Prin HCJ Dolj nr.181/2008 spatiile medicale din comuna Plenita au reintrat in inventarul domeniului public al comunei Plenita. Este vorba de Spitatul nou (pediatrie- ginecologie) cabinetul medical Plenita si cabinetul medical Castrele Traiane.
In conformitate cu prevederile OG nr.68/2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical acestea trebuie vandute cu obligatia pastrarii destinatiei.
Pentru aceasta bunurile respective trebuie trecute din inventarul domeniului public in cel privat al comunei in conditiile Legii nr.213/1999 privind proprietatea publica si regimul juridic al acsteia, urmand ca apoi sa se puna in aplicare prevederile O.G.68/2008.
Fata ce cele relatate rog supuneti atentiei consiliului local proiect de hotarare pentru analiza si emitere de hotarare in acest sens.

SECRETAR,
Adrian Marian