•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.41/2009

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E A nr. 41

privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului ”Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizeaza energie solara si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”in comuna Plenita, judetul Dolj.

Consiliul Local al comunei Plenita, judetul Dolj, intrunit in sedinta de lucru ordinara, in ziua de 08.09.2009;

Avand in vedere expunerea de motive prezentate de Primarul Comunei Plenita, in calitatea sa de initiator prin care se  motiveaza necesitatea, oportunitatea si eficienta relizarii proiectului de investitii “Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizeaza energie solara si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”

Avand in vedere prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea structurii devizului general si a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

Analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizeaza energie solara si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”

Avand in vedere prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ale  Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Plenita, precum si avizul comisiei de specialitate al consiliului local;

Avand in vedere prevederile art.36 alin (2) lit.b, alin.(4) lit.d precum si pe cele ale art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba studiul de fezabilitate al proiectului Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizeaza energie solara si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”pentru care se solicita finantare.

Art.2 Se aproba caracteristicile principale si obiectivele investitiei conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Persoana desemnata sa reprezinte solicitantului este domnul Mihai Puiu Calafeteanu, primarul comunei Plenita, judetul Dolj.

Art.4 De aducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei Plenita, judetul,

Dolj,  iar prezenta se va comunica de catre secretarul comunei  Institutiei Prefectului judetului Dolj si primarului comunei Plenita.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       CONTRASEMNEAZA,

Nicolae Pleniceanu                                                                         SECRETAR,

Adrian Marian

Plenita.08.09.2009.

Nr.41.