•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.44/2009

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E A nr. 44


privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de

«Cetatean de onoare al comunei Plenita, judetul Dolj»

Consiliul Local al comunei Plenitaintrunit in sedinta ordinara in data de 08.09.2009;

Având în vedere :

– raportul Secretarului comunei Plenita  inregistrat cu nr.10148/03.09.2009 privind propunerea de aprobare Regulamentului pentru acordarea titlului de “Cetatean de onoare al comunei Plenita”;

– expunerea de motive a primarului orasului inregistrata cu nr. 10149 /03.09.2009;

– prevederile art. 36, alin 8), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale- republicată;

– Avizul al Comisiei de specialitate ;

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale- republicată;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aproba Regulamentul pentru acordarea titlului de Cetatean de onoare al comunei Plenita, conform Anexei care face parte din prezenta hotarare.

Art. 3. Prin grija secretarului unităţii administrativ teritoriale Plenita hotararea va fi comunicata Institutiei Prefectului judetului Dolj si  primarului comunei Plenita.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       CONTRASEMNEAZA,

Nicolae Pleniceanu                                                                         SECRETAR,

Adrian Marian

Plenita.08.09.2009.

Nr.44.

ANEXA la Hotararea nr. 44/08.09.2009

Regulamentul pentru acordarea titlului de

«Cetatean de onoare al comunei Plenita»

Titlul de Cetatean de onoare al comunei Plenita reprezinta cea mai inalta distinctie civica acordata de catre Consiliul local al comunei Plenita, judetul Dolj.

Capitolul I : Dispozitii generale

Art. 1.-Titlul se acorda, dupa caz, din initiativa:

a) primarului,

b) consilierilor locali,

c) conducatorilor unor institutii sau agenti economici care au sediul pe teritoriul comunei Plenita , in care isi desfasoara activitatea persoana propusa pentru acordarea titlului;

d) unui numar de cel putin 100 de cetateni cu drept de vot din comuna Plenita, pe baza unui tabel semnat de catre acestia.

Art. 2. Acordarea titlului nu este conditionata de:

a) cetatenie;

b) nationalitate;

c) varsta;

d) domiciliu;

e) sex;

f) religie;

g) apartenenta politica;

Art. 3. Titlul se acorda dupa caz:

a) persoanelor in viata ;

b) post-mortem. In acest caz titlul va fi inmanat mostenitorilor persoanei cu merite deosebite.

Art. 4. Titlul are urmatoarele caracteristici:

a) este personal

b) este netransmisibil;

c) este un drept al titularului;

d) are valabilitate nedeterminata;

Capitolul II- Categorii de personalitati indreptatite la primirea titlului

Art. 5. Sunt indreptatite sa fie propuse pentru acordarea titlului, categoriile de personalitati care se gasesc in una din situatiile urmatoare:

a) personalitati cu recunoastere nationala sau internationala care si-au adus contributii la dezvoltarea comunei Plenita si a imaginii acesteia;

b) personalitati care, prin realizarile lor deosebite, au facut cunoscut numele comunei Plenita in tara si strainatate;

c) persoane care, prin actiunile lor, au preintampinat producerea de evenimente deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat vietile concetatenilor lor, in comuna Plenita;

d) persoane care, prin actiunile lor dezinteresate (donatii, actiuni umanitare etc.), au produs o imbunatatire simtitoare a conditiilor de viata a locuitorilor comunei Plenita;

e) unor fosti detinuti politici sau veterani de razboi care au contribuit la imaginea pozitiva a comunei Plenita;

f) unor persoane care au obtinut rezultate deosebite pe plan national sau international in domeniile: sportiv, artistic, stiintific, cultural sau in orice domeniu .

Capitolul III – Procedura acordarii si inmanarii titlului

Art. 6.-Procedura dezbaterii candidaturilor este urmatoarea:

(1). Documentele cu propunerile se inregistreaza la Registratura  Primariei comunei Plenita;

(2). Documentele vor cuprinde cel putin , urmatoarele inscrisuri:

a) Curriculum Vitae sau un memoriu care sa justifice acordarea titlului;

b) Actul de identitate sau actul de deces al celui propus, dupa caz;

c) Expunerea de motive a initiatorului.

(3). Secretarul unitatii administrativ teritoriale va intocmi raportul de specialitate si proiectul de hotarare.

(4). Intreaga documentatie va fi inaintata Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local pentru a fi discutata si pentru eliberarea avizului.

(5). Propunerile se dezbat in plenul Consiliului local al comunei Plenita, in sedinta ordinara sau extraordinara;

(6). Acordarea titlului se aproba cu votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie, prin vot secret;

(7). Decernarea titlului se face de catre Primarul comunei Plenita in cadrul unei manifestari festive.

Capitolul IV-Drepturi dobandite de detinatorii titlului

Art. 7. -Detinatorii titlului dobandesc urmatoarele drepturi specifice:

a) de a fi invitati sa participe la toate manifestarile organizate de Primaria si Consiliul Local al comunei Plenita, sau in care acestea sunt co-organizatoare;

b) beneficiaza de scutire la plata impozitelor si taxelor locale, ca persoana fizica.

Art. 8. Drepturile prevazute la art 11 inceteaza in urmatoarele situatii

a) decesul titularului;

b) retragerea titlului.

Capitolul V – Retragerea titlului

Art. 9.Titlul se retrage atunci cand persoana laureata produce prejudicii de imagine sau de alta natura comunei Plenita, locuitorilor sai sau tarii;

Art. 10. Retragerea titlului se face prin hotarare a Consiliul local al comunei Plenita, cu votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie , dupa urmatoarea metodologie:

a) este sesizat Consiliul local al comunei Plenita de catre persoanele mentionate la art. 1;

b) dezbaterea proiectului de hotarare se va face in cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului local care vor intocmi Raportul de avizare;

c) la sedinta Consiliului local, va fi invitat detinatorul titlului, iar daca va fi prezent, i se va acorda cuvantul, la solicitarea sa. In caz de neparticipare, hotararea îi va fi comunicata in termen de 15 zile de la adoptare.

Capitolul VII – Indatoriri ale cetatenilor de onoare :

Art. 11. Cetatenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Plenita, prin mijloacele de care dispun.

Capitolul VIII – Dispozitii finale

Art. 12- Hotararile Consiliului local privind acordarea titlului de “Cetatean de Onoare al comunei Plenita” vor fi publicate si in format electronic pe site-ul Primariei comunei Plenita.