•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.5/2009

H O T A R A R E

privind insusirea Actului Aditional nr.1 din 27.01.2009 la
contractul de inchiriere nr.1 din 15.05.2007

Intrunit in sedinta ordinara in data de 27.01.2009 analizand adresa SC DANCRI SRL, inregistrata cu nr.6054/20.01.2009, referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat cu nr.6055/20.01.2009.
In temeiul art.36 alin 7 lit.a din Legea nr.215/2001 – republicata- privind admninistratia publica locala;

H O T A R A S T E

Art.1. Consiliulul Local al comunei Plenita isi insuseste Actul aditional nr.1/ 27.01.2009 la Contractul de inchiriere nr.1/15.05.2007.
Art. 2. Se imputerniceste primarul comunei Plenita, dl. Mihai Puiu Calafeteanu, sa semneze Actul aditional nr.1/ 27.01.2009 la Contractul de inchiriere nr.1/15.05.2007.

Adoptata azi 27.01.2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SERBAN VICTOR
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Adrian Marian

Plenita:27.01.2009
Nr.5.

6055 din 20.01.2009

Referat,

In cariera Plenita se deruleaza contractul de inchiriere nr.1 din 15.05.2007 prin care SC DANCRI SRL exploateaza balast din cariera Plenita si plateste 0,61 Euro/mp.
Avand in vedere nevoia de pietris pentru pietruirea retelei stradale a comunei rog sa analizati in sedinta consiliului local posibilitatea compensarii contravalorii chiriei cu pietris-balast in cantitate de 15o mc/luna.
Deasemenea in ceea ce priveste intentia SC ROCOMA EXIM SRL de a incheia un contract de asociere in participatiune in vederea exploararii si valorificarii petrisului din „Carierea Plenita” consideram oportuna aceasta activitate in conditiile administrarii eficiente a domeniului public si privat al comunei Plenita.

Resp. urbanism si achizitii publice Resp. registrul agricol si aplic.legilor f. funciar.
Ref.de specialitate Consilier,
Ion Matei Crina Marinescu

REFERAT,

Subsemnatul Marian Adrian, secretarul comunei Plenita, va aduc la cunostinta urmatoarele:
Cu HCL nr. 8 din 30.07.2008 a fost modificata HCL nr.15/1999 privind inventarul domeniului public al comunei Plenita in sensul ca au fost inclusa reteaua stradala a localitatii.
In momentul de fata comuna Plenita demareaza proiecte de modernizare a infrastucturii in cadrul Masurii 322 si ne lovim de aspectul ca strazile nu au fost prevazute cu lungimea acestora.
Se impune initierea unui proiect de hotarare in care sa fie mentionata lugimea fiecarei strazi in parte.
Fata de cele relatate rog initierea unui proiect de hotarare in acest sens.

SECRETAR,
Adrian Marian