•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.6/2009

H O T A R A R E
privind trecerea unor bunuril din domeniul privat al comunei Plenita
in domeniul public al comunei Plenita

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta extraordinara in data de 02.02.2009, analizand referatul inregistrat cu nr.6302 din 02.02.2009, prin care se solicita trecerea din domeniul privat al comunei Plenita in domeniul public al comunei Plenita, in vederea realizarii unor obiective de utilitate publica;
In baza prevederilor art. 7 lit. „e” si art.8 alin 1 din Legea nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare si art.23 alin 3 din Legea nr.18/1991 (r) cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.36, alin 5, lit. “b” si 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 – republicata – privind
administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1. (1) Se aproba trecerea din domeniul privat al comunei Plenita, in domeniul public al comunei Plenita, a terenului in suprafata de 721 mp situata comuna Plenita satul Castrele Traiane, avand numar cadastral 436/2.
(2) Trecerea bunului aratat la alin.1 se face in vederea construirii unui centru social, obiectiv de utilitate publica.
Art.2. (1) Se aproba trecerea din domeniul privat al comunei Plenita in domeniul public al comunei Plenita a terenului in suprafata de 5000 mp situata comuna Plenita satul Castrele Traiane, tarlaua 101, parcela 897/2,
(2) Trecerea bunului aratat la alin.1 se face in vederea construirii unui statii de epurare a retelei de canalizare din satul Castrele Traiane, comuna Plenita, obiectiv de utilitate publica.
Art.3. Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Adoptata azi 02.02..2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SERBAN VICTOR
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Adrian Marian

Plenita:02.02.2009.
Nr.6.

6302 din 02.02.2009

Referat,

Terenul in suprafata de 721 mp situat comuna Plenita satul Castrele Traiane, avand numar cadastral 436/2 este proprietate privata a comunei Plenita rezultat in urma dezmembrarii suprafetei de 1221 mp teren intravilan situat comuna Plenita, satul Castrele Traiane, tarlaua 24, parcela 479, avand nr. cadastral 436.
Terenul in suprafata de 5000 mp situata comuna Plenita satul Castrele Traiane, tarlaua 101, parcela 897/2, are in prezent destinatia de islaz comunal potrivit H.C.J. de aplicare al Legii nr.19/1991 nr.18 F 54/1 din 16.09.1991 si Procesul verbal de punere in posesie nr.9 din 25.09.1991;
Consiliul Local Plenita implementeaza un proiect integrat in cadrul Masurii 322 prin care se va realiza un centru social, se va moderniza si dota caminul cultural, se va asfalta partial reteaua stradala si se va introduce sistemul de alimentare cu apa potabila si canalizare in sistem centralizat si in satul Castrele Traiane.
Pe terenul in suprafata de 721 mp. avand nr.cadastral 436/2 va fi amplasat centrul social iar pe terenul in suprafata de 5000 mp situat in T.101, p.897/2 va fi amplata statia de epurare a apelor uzate.
Facem precizarea ca cele doua terenuri nu a facut obiectul vreunei solicitari de retrocedare sau reconstituire a dreptului de proprietate, in baza legilor fondului funciar (18/1991, 1/2007, 247/2005) sau Legea nr.10/2001 si nu sunt in litigiu pe rolul instantelor judecatoresti.
Avand in vedere utilitatea publica a acestor terenuri rog initiati proiect de hotarare in acest sens.

Secretar Resp. Urbanism Resp. Cu aplicarea legilor f. Funciar,
Adran Marian ref.spec. Matei Ion Cons. Sup. Marinescu Crina