•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.12 A

ROMÂNIA

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR12 A /17.03.2010

privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, la care comuna  Plenita este membru asociat

Consiliul Local al comunei Plenita întrunit în şedinţă la data de 17.03.2010

Având în vedere:

  • Expunerea de motive la proiectul de hotărâre, rapoartul de specialitate, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
  • Hotărârea Consiliului Local Plenita nr. 29 din 30.07.2007 privind asocierea comunei Plenita, prin Consiliul Local Plenita, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia;
  • Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,

În temeiul art. 11,  art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 – Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, prin Actul Adiţional nr. 1/2010, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, prin Actul Adiţional nr. 1/2010, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local Plenita, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul constitutiv şi  la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în forma prevăzută în Anexele 1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se împuterniceşte Dl.Calafeteanu Mihai Puiu, primar al comunei Plenita, cetăţean român, născut la data de 08.11.1056. la Craiova, domiciliat  în comuna Plenita, judetul Dolj, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Plenita, Actele Adiţionale anexate la prezenta hotărâre.

Art. 5 – Se împuterniceşte Dl. Buică Gheorghe, cetăţean român, născut la data de 03.06.1958 în com. Amărăştii de Jos, domiciliat în Mun. Craiova, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Craiova.

Art. 6 – Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Neghina Waltar

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Adrian Marian

Nr. 12 A

Adoptată în şedinţa din data de 17.03.2010

Cu un număr de 15 voturi din numărul total de 15 consilieri în funcţie