•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.1/2010

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E A

Nr. 1 din 27.01.2010

privind aprobarea criteriilor si normelor de acordare a ajutorului social

Avand in vedere referatul inregistrt cu nr. 6619 din 21.01.2010 prin care se solicita aprobarea criteriilor si normelor de acordare a ajutorului social;

In baza prevederilor Legii nr.416/2001 modificata si completata si a H.G. nr.1010/2006 privind aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36, alin.6, lit.a, pct.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al comunei Plenita adopta prezenta

H O T A R A R E :

Art.1. Se aproba normele de venit care vor fi luate in calcul la stabilirea cuantumului ajutorului social  conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.  Primarul comunei impreuna cu compartimentul  de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA,

Gurita Constantin                                                               Secretar,

Adrian Marian

Plenita: 27.01.2010.

Anexa  la HCL nr.1 din 27.01.2010

Nr. crt. BUNURI MOBILE NECESARE INTR-O GOSPODARIE

NORMA/buc

pt. bunuri folosite sub 24 luni

– LEI –

NORMA/buc

pt.bunuri folosite peste 24 luni

– LEI –

1. Masina de gatit

460

230

2. Frigider

560

280

3. Combina frigorifica

899

450

4. Congelator

595

300

5. Masina de spalat automata

849

425

6 Masina de spalat neautomata

438

219

7. Aspirator de praf

124

62

8. Televizor color

279

140

9. Video (DVD plaer)

240

120

10. Radiocasetofon cu dublu casete

60

30

11. Telefon mobil

84

42

12. Calculator personal

3311

1655

13. Drujba

300

400

Nr. crt VENITURI PROVEVITE DIN VANZAREA TERENURILOR SI DIN VALORIFICAREA CULTURILOR AGRICOLE:

VALOAREA

LEI/HA

1 Teren arabil

1000

2. Teren intravilan

3000

3. Teren forestier

2500

4. Pasuni

500

5. Fanete

500

6. Vii nobile

20000

7. Culturi agricile- UM- venit net/ha/an

–          grau

100

–          porumb

100

–          fasole

100

–          orz

100

–          foarea soarelui

100

–          cartofi

1000

–          pepeni

500

–    sfecla

150

–          vie – sruguri de masa

500

–          struguri de vin

300

–          tutun

100

–          soia

100

8. Livezi

500

9. Legume

500

Nr. crt

CATEGORII DE ANIMALE

VALOARE

LEI / BUC.

1 Bovine: vaci,bivolite- (in lactatie); boi,bivoli; vitei pana la sase luni; taurasi.

1200

2. Porcine: porci la ingrasat; scroafe cu purcei

300

3. Ovine: oi; miei.

200

4. Caprine: tineret caprin

120

5. Cabaline: cai; magari; catari.

400

6. Pasari: rate; gaste; gaini; curci; bibilici.

25

7. Familii de albine

100

8. Iepuri de casa

30

NOTA: valorile stabilite in prezentul tabel se aplica bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri prevazute in anexa nr.4 din H.G. nr.1010/2006