•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.27/2010

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

HOTĂRÂREA  Nr.27

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

către  SC Compania de Apă Oltenia SA Craiova

Consiliul Local  Pleniţa, întrunit în şedinţă la data de07.07.2010

Având în vedere expunerea de motive inregistrata sub nr.9094/ 02.07.2010  avizul comisiilor de specialitate;

Prevederile Legii administraţiei publice locale republicată, nr.215/2001 ,ale art.10 şi art.30 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006,cu modificările şi completările ulterioare,alart.17,art. 18,al.(2),art.21-24 şi art.41,al.(1),din Legea privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006,cu modificările şi completările ulterioare;

Concluziile şi recomandările studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia,aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 29 din data de 30.07.2007;

În temeiul art.36,al.2,lit.(d) şi al 6 lit.(a),pct.14,precum şi art.45 al.3 din Legea administraţiei publice locale republicată,nr.215/2001,

H O T Ă  R  Ă  Ş  T  E :

Art.1. Aprobă studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Comunei Pleniţa, conform Anexei 1,parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Comunei Pleniţa către SC Compania de Apă Oltenia SA,cu sediul în Craiova,Str.Brestei , nr.133,

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Dolj cu nr.J 16/63/1999,CIF RO11400673.

Art.3. Aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare („Contractul de delegare”)în forma prevăzută în Anexa 2,parte integrantă din prezenta hotărîre,ce se va încheia între Comuna Pleniţa şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia ,pe de o parte şi SC Compania de Apă Oltenia SA ,pe de altă parte.

Art.4. Aprobă lista bunurilor din domeniul public şi privat(dacă este cazul)al Comunei Pleniţa, ferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare ,care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare către SC Compania de Apă Oltenia SA .Lista bunurilor concesionate se anexează ca Anexa 3 la prezenta hotărîre şi se va anexa la Contractul de Delegare,făcând parte integrantă din acesta.

Art.5. Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia,cu sediul în Craiova str.A:I:Cuza nr.1,înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Craiova,cu nr.158 din 06.11.2007,al cărei membru este Comuna Pleniţa să semneze Contractul de Delegare,prin reprezentantul său legal,în numele şi pe seama Comunei Pleniţa.

Art.6 Primarul comunei Plenita impreuna cu aparatul de specialitate  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA,

Vasiloanca Aristica                                                    Secretar  Adrian Marian

Nr27.

Adoptată în şedinţa din data de 07.07.2010

Cu un număr de 15.voturi din numărul total de15.consilieri in funcţie.

Anexa nr.1 la HCL nr.27/07.07.2010

STUDIU DE OPORTUNITATE

PRIVIND REGIONALIZAREA SERVICIULUI COMUNITAR

DE UTILITATE PUBLICĂ DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ

Orice investitie propusa trebuie sa ia in considerare conceptul unei abordari regionale privind furnizarea serviciului de alimentare cu apa, colectare si epurare a apelor uzate si de tratare si evacuare a namolului de canalizare si a celui provenit din tratarea apei.

Exista avantaje si dezavantaje atunci cand se ia in calcul o solutie regionala sau locala pentru furnizarea serviciului; in orice caz, este foarte dificil sa se stabileasca reguli solide si rapide pentru oricare dintre abordari pe durata evaluarii initiale a investitiilor care sunt, in general, utilizate pe durata dezvoltarii unui Master Plan de 30 de ani. Evaluarea completa a optiunilor tehnice, financiare si de mediu poate fi revizuita in intregime doar pe durata dezvoltarii studiilor de fezabilitate detaliate.

Tabel       Avantaje si dezavantaje ale unei solutii regionale fata de una locala:

Problema Regional Local
Management Management solid disponibil din partea ROC Capacitate de management limitata sau lipsa
Respectarea calitatii Analize de laborator si proceduri eficiente disponibile din partea ROC Capacitate limitata sau lipsa
Securitatea furnizarii serviciului ROC poate oferi managementul riscului si resurse Limitata sau fara acoperire in caz de urgenta
Sprijin ROC Fara sprijin suplimentar
Intretinere ROC Capacitate inexistenta
Implementare ROC cu experienta Fara experienta
Modificari legislative ROC cu experienta relevanta Capacitate inexistenta
Extindere Capacitate de rezerva aferenta conductei principale Capacitate de rezerva limitata din puturi forate
Depreciere Durata de exploatare lunga a activelor aferente conductelor principale Durata scurta de exploatare a activelor echipamentelor mecanice si electrice din gestiune

Sursa: Date prelucrate de consultant

Regionalizarea serviciului de apa potabila

La nivel de Masterplan s-au identificat 8 sisteme zonale de alimentare cu apa -regionale si urbane- din urmatoarele surse regulate de apa care vor fi in viitor administrate de Compania Regionala de Operare.

Craiova: Sursa Jiu (bazata pe statia de tratate a apei existenta de la Isalnita) plus surse de apa subterane;

Filiasi: In prezent apa subterana din izvoarele Izvarna

Calafat: Sursa Dunare, bazata pe statia de tratare a apei existenta la Calafat si extinsa;

Bailesti: bazat pe sursa existenta de apa subterana locala;

Dabuleni: bazat pe sursa existenta de apa subterana locala, subiect pentru calitatea corespunzatoare a surselor suplimentare;

Segarcea: bazat pe sursa existenta de apa subterana locala, subiect pentru calitatea si protectia surselor suplimentare;

Amarastii de Jos: bazat pe sursa existenta de apa subterana locala;

Bechet: bazat pe sursa existenta si facilitati de tratare

Sisteme zonale de alimentare cu apa – regionale si urabane – din jud. Dolj

Zona de Operare Locala Populatie Totala Populatie fara apa 2007 % fara apa 2007 % populatie jud. Dolj
Craiova 303,567 41,345 14% 42.5%
Calafat 41,461 27,520 66% 5.8%
Coridorul Filiasi 30,129 20,721 69% 4.2%
Bailesti 20,808 10,726 52% 2.9%
Dabuleni 13,325 9,860 74% 1.9%
Segarcea 8,257 2,230 27% 1.1%
Amarastii de Jos 7,377 3,751 51% 1.0%
Bechet 3,999 3,509 87% 0.6%
Rural 284,415 211,783 74% 39.9%
Sub 50 locuitori 499 499 100% 0.1%
Total 713,837 331,445 47% 100.0%

Aceste 8 sisteme zonale de operare a apei, odata cu terminarea investitiilor in 2015, vor asigura apa potabila pentru 60% din locuitorii judetului, iar restul de 40% va fi asigurat din aproximativ 100 de lucrari ce deservesc in general comune separate.

Colectarea si epurarea apelor uzate

Conform Masterplanului, exista 11 clustere de aglomerari stabilite de apa uzata ce se bazeaza pe principalele aglomerari din Craiova, Bailesti/Poiana Mare, Dabuleni, Calafat, Amarastii de Jos / Marsani, Filiasi, Segarcea, Plenita, Leu, Barca si Pielesti. S-au propus 10 lucrari de epurare pentru aglomerarile rurale cu populatie echivalenta mai mare de 2000 de locuitori. Sistemele de colectare pentru apa uzata in aglomerari sub 2000 de locuitori nu sunt obligatorii.

Clustere de apa uzata din jud. Dolj- acoperirea actuala

Cluster Populatie Populatie

neacoperita%

neacoperita% conect

2010%

conect 2013%

conect 2018Craiova305,24873,61024%80%90%100%Bailesti / PoianaMare53,30746,30087%20%70%100%Dabuleni37,61335,20093%20%70%100%Calafat26,57617,50066%40%90%100%Amarastii de Jos27,05027,050100%20%60%100%Segarcea23,49820,77588%20%60%100%Plenita19,59719,20097%5%40%100%Filiasi16,21510,72066%40%80%100%Leu12,31712,317100%0%40%100%Barca8,5408,540100%0%20%100%Pielesti3,9483,948100%0%20%100%Rural23,03823,038100%0%20%100%Total canalizat561,947298,19853%52%75%100%Sub 2000 pe156,890156,890100%0%0%0%Total judet713,837450,08863%41%60%79%

Implementarea acestor clustere ar permite conformarea pentru colectare si epurarea apelor uzate si o crestere de la 41% din populatia totala conectata la sfarsitul anului 2010, la 60% (2013) si 79% (sfarsitul lui 2018). Aglomerarile de apa uzata, in conformare cu 91/271/EEC si clusterele de aglomerari propuse bazate pe principalele lucrari de tratare a apei sunt stabilite in tabelele:

Aglomerari de apa uzata propuse pentru conformare

Aglomerari de baza pop echiv : Nr. SE existente Pop echiv. estimata Populatie
Peste 150,000 1 0 385,000 301,000
15,000 – 150,000 4 2 80,000 65,000
10,000 to 15,000 1 0 13,000 11,000
2000 – 10,000 51 0 195,000 173,000
Sub 2000 309 0 182,000 164,000
Total 364 2 828,000 714,000

Clustere de apa uzata din jud. Dolj- acoperirea finala dupa proiect

Cluster de aglomerari SE propuse Pop echiv estimata Populatie conectata – finala
Craiova 1 385,000 305,248
Bailesti / PM 1 58,000 53,307
Dabuleni 1 40,000 37,613
Calafat 1 30,000 26,576
Amarastii de Jos 1 30,000 27,050
Segarcea 1 27,000 23,498
Plenita 1 22,000 19,597
Filiasi 1 19,000 16,215
Leu 1 14,000 12,317
Barca 1 9,000 8,540
Pielesti 1 4,000 3,948
Rural 10 25,000 23,038
Under 2000 0 165,000 156,890
Total 21 828,000 713,837

 

Clasificarea dupa PE a aglomerarilor, clusterelor si localitatilor

Clasificare dupa populatia echivalenta

(PE)Numarul clusterelorNumarul aglomerarilorNumarul localitatilorsub 20000309 de la 2000 la 100001251 peste 10000106 Total22366

Planul de investitii pe termen lung

Programul de investitii este impartit in 6 faze distincte, din care Faza 1 acopera perioada 2009-2013, Faza 2 acopera perioada 2014-2018 si restul de patru faze au fiecare cate o perioada de 5 ani pana in 2038.

Prioritizarea investitiilor pe faze se bazeaza pe o lista de criterii care grupeaza prevederi pentru conformare, probleme tehnice, economice si institutionale.

Programul de investii pentru judetul Dolj pentru o perioada de 30 de ani (2009-2038) este separat pe tipuri de servicii asa cum se arata in tabelul de mai jos.

Planul de investitii pentru o perioada de 30 de ani (2009-2038) pentru jud. Dolj                                                                                                                                                            000 EUR

Serviciu Total Faza 1
2008-2013
Faza 2
2014-2018
Alte faze
2019-2038
Sursa de apa 28,113 8,319 19,794
Tratare apa 120,678 21,088 35,550 64,040
Retea de apa potabila
(conducte de aductiune, statii de pompare, retea de distributie)
328,934 46,973 173,562 108,399
Retea de canalizare 266,714 104,526 134,088 28,100
Epurare apa uzata 110,614 25,190 58,042 27,382
Altele 21,000 21,000
Total 876,053 227,096 421,036 227,921

Investitiile propuse pentru finantare din Fondurile de Coeziune sunt incluse in Faza 1 si impartie in trei prioritati pentru apa si apa uzata:

Pentru infrastructura de apa, Prioritatea 1 presupune o populatie urbana peste 10,000 de locuitori care necesita investitii pentru conformare cu Directiva din punctul de vedere al calitatii apei brute sau tratate, oferind alimentare cu apa 24 de ore pe zi si extinderea retelei pentru a oferi acces tuturor locuitorilor.

Prioritatea 2 se concentreaza in principal pe oferirea investitiilor pentru inlocuirea retelelor (conductelor din azbociment, reducerea pierderilor etc), reabilitarea aductiunilor de apa si capacitatea de stocare.

Prioritatea 3 include investitii pentru alimentarea cu apa a unei parti din restul comunitatilor peste 50 de persoane, prag stabilit prin Directiva, fie prin incorporarea lor in zonele de deservire cu apa existente fie prin folosirea unor surse de apa locale corespunzatoare.

Pentru infrastructura de apa uzata, Prioritatea 1 se concentreaza pe investitii pentru extinderea / modernizarea facilitatilor de epurare a apei uzate care deservesc o populatie echivalenta mai mare de 100,000, inlocuirea facilitatilor de epurare cu impact negativ asupra utilizatorilor din aval de cursul de apa sau care pot fi incluse intr-o schema regionala si extinderea canalizarii in zonele urbane cu o popultatie peste 10,000 de locuitori sau care au probleme cauzate de inundatii.

Prioritatea 2 ofera investitii pentru inlocuirea conductelor de canalizare si reabilitarea/ inlocuirea facilitatilor de epurare care deservesc o populatie mai mica de 10,000 l.e.

Investitiile incluse in Prioritatea 3 se refera in principal la implementarea schemelor regionale care au primit recent alimentare cu apa potabila.

Faza a doua de investitii (2014-2018) include doua termene de conformare importante: 2015 pentru apa potabila si 2018 pentru colectarea si epurarea apelor uzate. Prin urmare, toate investitiile propuse in cadrul acestei faze sunt concentrate pe asigurarea accesului la surse de apa reglementate si pentru a asigura sisteme de alimentare cu apa pentru toate localitatile cu mai mult de 50 locuitori prin extinderea si inlocuirea retelelor de apa, asigurand deasemenea retea de canalizare noua sau imbunatatita pentru aglomerarile cu peste 2,000 l.e si conectarea acestor retele la statiile de epurare noi sau existente.

Investitiile din Fazele 3 – 6, acoperind fiecare cate o perioada de 5 ani, includ investii pentru reabilitarea statiilor de tratare a apei si a statiilor de epurare si de asemenea pentru reabilitarea retelelor.

Investitiile din Fondurile de Coeziune cuprind toate localitatile peste 10,000 de locuitori din judetul Dolj reprezentand minimul pentru conformare, valoarea investitiei fiind prevazuta de €177 milioane. Aceste localitati acopera peste jumatate din populatia judetului Dolj. Pentru a obtine conformarea cu directivele, proiectele precedente propuse pe Fondurile de Coeziune trebuie sa fie completate prin investitii din alte surse.

Valoarea investitiilor din faza a 2-a necesare pentru conformarea cu Directiva de apa potabila pana la sfarsitul lui 2015 (valoarea investitiilor pentru 2014 – 2015) este de aproximativ 185 milioane €, rezultand o valoare totala de 275 milioane € necesara pentru conformarea cu aceasta Directiva impartita pe o perioada de 7 ani.

Investitiile pentru colectarea si epurarea apei uzate se bazeaza pe interpretarea aglomerarilor asa cum sunt definite prin Directiva 91/271/EEC pentru o populatie echivalenta mai mare de 2,000. Investitiile necesare pentru conformarea cu aceasta cerinta minima este de aproximativ 280 milioane € impartite in faza 1 si 2.

Un program de reabilitare a aductiunilor de apa, retelelor de distributie si a facilitatilor de tratare a apei, respectiv a conductelor de canalizare si a facilitatilor de epurare a apei uzate este impartit intre cele patru faze de investitii ramase pentru a asigura respectarea prevederilor legale.

Alegerea si prioritizarea investitiilor

Selectarea investitiilor prioritare

Investitiile prioritare cuprinse in Master Planul judetului au luat in calcul Tratatul de Aderare si planurile de implementare elaborate de autoritatile romane responsabile pentru Directiva 98/83/EC privind „calitatea apei destinate consumului uman” si respectarea Directivei 91/271/EEC „privind epurarea apelor uzate orasenesti”.

Principalele cerinte ale Directivelor 91/271/EEC respectiv 98/83/EC precum si responsabilii pentru indeplinirea lor pot fi sintetizate astfel:

Cerintele principale ale Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate orasenesti:

Identificarea zonelor sensibile de pe teritoriul Romaniei (art. 5(1)).

Asigurarea ca toate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. sunt prevazute cu sisteme de colectare a apei uzate orasenesti (art. 3).

Asigurarea ca apele uzate orasenesti care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu mai mult de 2.000 e.l, sunt subiectul unei epurari secundare sau echivalente inainte de descarcare (art. 4).

Asigurarea ca apele uzate orasenesti care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu mai mult de 10.000 l.e., situate in zonele sensibile sunt supuse unei epurari mai stringente inainte de descarcare, iar apa descarcata satisface standardele de emisii relevante pentru azot si fosfor (Anexa I, tabel 2, art. 5 alin. 2, 3, 4)

Asigurarea ca apele uzate orasenesti colectate din aglomerarile cu mai mult de 2.000 l.e. si descarcate in cursuri de apa curgatoare, si cele provenite din aglomerari cu mai putin de 10,000 l.e. care descarca in apele costiere, sunt epurate corespunzator inainte de descarcare (art. 7).

Asigurarea ca, atunci cand apele din jurisdictia unui Stat Membru sunt afectate de evacuari de ape uzate din alt Stat Membru, Statul afectat notifica celuilalt stat si Comisiei faptele relevante. ( art. 9)

Asigurarea ca statiile de epurare a apelor uzate orasenesti sunt proiectate, construite, exploatate si intretinute pentru a asigura performante suficiente in conditii climatic normale (art. 10).

Asigurarea ca descarcarile de ape uzate industriale care intra in sistemele de colectare si in statiile de epurare orasenesti (art. 11), descarcarile din statiile de epurare a apei uzate orasenesti (art. 12) si depozitarea namolului rezultat din statiile epurare a apei uzate orasenesti, sunt supuse unor reglementari prealabile si/sau unor autorizari specifice de catre autoritatea competenta.

Asigurarea ca apele uzate industriale biodegradabile care nu intra in statiile de epurare a apei uzate orasenesti, respecta conditiile de descarcare stabilite in reglementarile prealabile si/sau autorizarile specifice emise de catre autoritatea competenta (art. 13).

Asigurarea monitorizarii apelor uzate descarcate, a monitorizarii apelor receptoare relevante si a monitorizarii procedurilor de depozitare a namolului provenit din epurarea apei uzate orasenesti (art. 14 si 15).