•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.30/2010

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E A nr. 30 din 31.08.2010

privind rectificarea bugetului local

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data 31.08.2010, analizand expunerea de motive inregistrata cu nr. 9693 din 23.08.2010, si adresa DGFP Dplj nr.41264/2010;

In baza prevederilor:

–  Legii nr.11/2010- legea bugetului de stat  pe anul 2010;

– Legii nr.118/2010 – privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;

– OUG nr.55 /2010 – privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice

– O.G. nr.18/2010- cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010

– Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36 alin 4 lit.a si art. 45 din Legea nr.215/2001 a admninistratiei publice locale, republicata;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliulul Local al comunei Plenita, pe  trim. III si IV 2010 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul comunei impreuna compartimentul financiar – contabil din cadrul aparatului propriu vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA,

Vasiloanca Aristica                                                             Secretar,

Adrian Marian

Nr. 30

Adoptată în şedinţa din data de 31.08.2010 cu un număr de 15 voturi din numărul total  de 15 consilieri in funcţie.

CONSILIUL LOCAL PLENITA

JUDETUL DOLJ

Anexa la HCL nr.30/31.08.2010.

1. Rectificarea bugetului local pentru 2010, trimestrul III  astfel:

-Venituri cap. 11.02.02 (sume defalcate din TVA)= -100.000 lei

-Cheltuieli : -cap. 65.02.10 (cheltuieli personal învăţământ)= -100.000 lei

a) Virarea de credite  în cadrul aceluiaşi capitol bugetar :

– Capitol 51.02 – de la art.10.01.09=  3.000 la 10.04.04 = 3.000 lei

– de la art.20.05.30 =  2.000 la 20.01.30 =  2.000 lei

– de la art.20.01.04 =  3.000 la 20.01.03 = 58.000 lei

– de la art. 20.02      = 45.000 lei

– de la art. 20.13      = 10.000 lei

– Capitol 67.02 Cultură

– de la art. 10.03.06 =  1.000 la 10.01.08 =   1.000 lei

– Capitol 67.02 Intretinere

– de la art. 10.03.06 =  1.000 la 10.01.04 =    1.000 lei

– Capitol 70.02 Apa – de la art.20.30.30 =30.000 la 20.01.04 = 30.000 lei

– Capitol 84.02. – de la art. 20.02 = 50.000 lei la 20.30.30= 50.000 lei

– Capitol 70.15 – de la art.20.01.02=  1.000 la 20.01.01 = 1.000 lei

– de la art.20.01.03 =  22.000 la 20.05.30 =  22.000 lei

b) Virarea de credite  de la un  capitol bugetar la altul:

– Capitol 65.02 art.20.05.30=65.000 lei la 68.02.10 =65.000 lei

– art. 10.01.01 =  45.000 lei

– art. 10.03.01 =  15.000 lei

– art. 10.03.02 =    1.000 lei

– art. 10.03.03 =    2.000 lei

– art. 10.03.04 =    1.000 lei

– art. 10.03.06 =    1.000 lei

-Capitol 61.02. – de la art.10.01.01=20.000 lei la 51.02 art. 10.01.01=20.000 lei

– de la art.10.01.01=16.000 lei la 56.02 art. 51.01.31=30.000 lei

– art. 10.01.01 =  16.000 lei

– art. 10.01.09 =    4.000 lei

– art. 10.03.01 =    8.000 lei

– art. 10.03.03 =    2.000 lei

-Capitol 70.02.Apa art.71.01.01=50.0000 lei la 66.02 art. 71.03=50.000 lei

2. Rectificarea bugetului local din venituri proprii pentru 2010 – trimestru III,  astfel:

– Alte venituri (36.15.50)                                                  = 27.00 mii lei

– Alte acţiuni econimice (87.15.50 – Păşuni comunale    =  27.00 mii lei

a) bunuri si servicii (20.30.30 )                                       =  27.00 mii lei