•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.33/2010

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind aprobarea modului de funcţionare a Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj” si modificarea  contractului de asociere nr. 1157 / 07.10.2009 încheiat între toate cele 112 unităţi administrativ teritoriale ale Judeţului Dolj pentru realizarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj” realizat cu asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritara 2, Domeniul major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor si extinderea infrastructurii de management a deşeurilor”

Consiliul Local al comunei Plenita, judeţul Dolj, întrunit în şedinţă la data de 27.09.2010.

Având în vedere:

 • Expunerea de motive la proiectul de hotărâre
 • Raportul de specialitate prin care se propune aprobarea modului de funcţionare a Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj si modificarea  corespunzatoare a contractului de asociere nr. 1157 / 07.10.2009 încheiat între toate cele 112 unităţi administrative teritoriale ale Judeţului Dolj pentru realizarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj” realizat cu asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritara 2, Domeniul major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor si extinderea infrastructurii de management a deşeurilor”
 • Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de gestionare a deseurilor ECODOLJ

În temeiul  art.36 alin.2 lit.b, d, alin.4  lit.e şi alin.6  pct.9 si 14  coroborate cu prevederile art.45 alin.2, art.47 si art.49 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 – Se aprobă modalitatea  de plată a serviciilor de salubrizare în cadrul Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj prin tarifare, respectiv în baza unor contracte de prestări servicii încheiate între operator şi utilizatorii direcţi.

Art.2. (1) Se aproba ca serviciile de colectare si transport al deseurilor de la populatie si persoane juridice la statiile de transfer/sortare/compostare, sau depozitul conform, dupa caz, să fie atribuite unui singur operator pentru întregul judeţ.

(2) Operatorul va efectua si serviciul de operare al celor patru statii de transfer construite prin proiect precum si transportul de la acestea la depozitul conform existent.

(3) Serviciile de operare a statiilor de sortare si compostare se vor atribui unui numar de 2 operatori, cate unul pentru fiecare statie in parte.

Art.3. Se aproba modificarea contractului de asociere nr. 1157 / 07.10.2009 încheiat între toate cele 112 unităţi administrative teritoriale ale Judeţului Dolj pentru realizarea proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj” conform actului adiţional, anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se mandatează reprezentant al Consiliului Local Plenita în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de gestionare a deşeurilor ECODOLJ, dl. primar Calafeteanu Mihai Puiu cetăţean român, născut la data de 08.11.1956 la Craiova, domiciliat în comuna Plenita, judetul Dolj, să voteze in cadrul Adunarii Generale a  Asociatiei conform prevederilor prezentei hotărâri şi să semneze in numele si pe seama Consiliului Local Plenita modificarea contractului de asociere nr. 1157 / 07.10.2009.

Art.5 Primarul comunei Plenita impreuna cu aparatul  de specialitate  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              CONTRASEMNEAZA,

MUNTEANU JEAN                                                                   SECRETAR,

ADRIAN MARIAN

Nr. 33 din 27.09.2010

Adoptată în şedinţa din data de 27.09.2010 cu un număr de 15 voturi din numărul total  de 15 consilieri in funcţie.

ANEXA NR.1  la Hotărârea Consiliului Local Plenita nr.33 din 27.09.2010.

ACT ADITIONAL NR.1

La contractul de asociere autentificat sub nr.1157 Notar Public Rusescu Alina din data de 07.10.2009.

Incheiat astazi________________intre :

ASOCIAŢII:

 1. Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, cu sediul în Craiova, str. Unirii, nr.19, cod 200585, reprezentat de ………………., în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. …………………………………………………….
 2. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al municipiului Craiova, cu sediul în ………………., str. …………………., nr. ……, cod ……….,  reprezentat de …………… în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ……………………….;
 3. Municipiul ………………………., prin Consiliul Local al ……………………………, cu sediul în ………………., str. …………………., nr. ……, cod ………., reprezentat de ………………………., în calitate de …………..(primar)…………………., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………………;
 4. Municipiul ……………………….., prin Consiliul Local al ……………………………, cu sediul în ………………., str. …………………., nr. ……, cod ………., reprezentat de ………………………., în calitate de …………..(primar)…………………., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………………;
 5. Oraşul ………………………., prin Consiliul Local al ……………………………, cu sediul în ………………., str. …………………., nr. ……, cod ………., reprezentat de …………………………………, în calitate de …………….(primar)…………………, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………………;
 6. Oraşul ………………………., prin Consiliul Local al ……………………………, cu sediul în ………………., str. …………………., nr. ……, cod ………., reprezentat de …………………………………, în calitate de …………….(primar)…………………, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………………;
 7. Oraşul ………………………., prin Consiliul Local al ……………………………, cu sediul în ………………., str. …………………., nr. ……, cod ………., reprezentat de …………………………………, în calitate de …………….(primar)…………………, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………………;
 8. Oraşul ………………………., prin Consiliul Local al ……………………………, cu sediul în ………………., str. …………………., nr. ……, cod ………., reprezentat de …………………………………, în calitate de …………….(primar)…………………, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………………;
 9. Comuna ………………………., prin Consiliul Local al ……………………………, cu sediul în ………………., str. …………………., nr. ……, cod ………., reprezentat de …………………………………, în calitate de …………….(primar)…………………, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………………;

10.  ……………………………………………………………………………………………………………….;

112. Comuna Plenita, prin Consiliul Local al comunei Plenita, cu sediul în comuna Plenita, str. Traian, nr.34, cod 207460, reprezentat de Calafeteanu Mihai Puiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/2010;

Partile prezentului act aditional convin modificarea Contractului de asociere autentificat sub nr.1157 Notar Public Rusescu Alina din data de 07.10.2009 dupa cum urmeaza:

Art.1. La Capitolul I, art.1 din contractul de asociere se adauga lit.c avand urmatorul continut:

„c) Punerea la dispozitia Asocierii a depozitului conform existent la Craiova (Mofleni) pentru a deservirii intregul  judet pana la epuizarea  capacitatii sale.”

Art.2. La art.Capitolul II, art. 2  lit.g din contractul de asociere se adauga punctul 4 avand urmatorul  continut:

„ 4. realizarea in cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurlor in Judetul Dolj  a urmatoarelor investitii:

–          Constructia unei statii de transfer în Municipiul Băileşti, destinata să deservească Părţile, situata pe amplasamentul in suprafata de  20.000 mp ce aparţine domeniului public al  Municipiul Bailesti, Zona GC2, Tarlaua 228;

–          Constructia unei statii de transfer în Municipiul Calafat, destinata să deservească Părţile, situata pe amplasamentul in suprafata de  3 ha ce aparţine domeniului public al  Municipiul Calafat, Tarlaua 126 Parcela 945;

–          Constructia unei statii de transfer în oraşul Filiaşi, destinata să deservească Părţile, situata pe amplasamentul in suprafata de 0,77 ha ce aparţine domeniului public al  Orasului Filiasi, Tarlaua  114 Parcela 74/2;

–          Constructia unei statii de transfer în Comuna Dobreşti, destinata să deservească Părţile, situata pe amplasamentul in suprafata de 3 ha ce aparţine domeniului public al Comunei Dobresti, Tarlaua 79 Parcela 1336;

–          Constructia unei statie de sortare in Municipiul Craiova destinata să deservească Părţile, situata pe amplasamentul in suprafata de 5 ha ce aparţine domeniului public al  Municipiului Craiova, Tarlaua 53 Parcela 575 – in zona depozit ecologic Mofleni;

–          Constructia unei statii de compostare in Municipiul Craiova  in vederea compostarii fractiei biodegradabile din Municipiul Craiova si in prima perioada de implementare a sistemului de preluare si a deseurilor verzi din parcuri si gradini din celelelate orase si municipii de pe raza intregului judet, situata pe amplasamentul in suprefata de 5 ha ce aparţine domeniului public al  Municipiului Craiova, Tarlaua 53 Parcela 575 – in zona depozit ecologic Mofleni;

–          Constructia a 1626  puncte de colectare a deseurilor in zona rurala (1026)  si urbana (600);

–          Achizitionarea de echipamente pentru colectarea separata a deseurilor menajere reziduale si reciclabile;

–          Achizitionarea de echipamente pentru colectarea deseurilor biodegradabile verzi (deseuri din parcuri si gradini);

–          Achizitionarea de unitati de compostare individuala in zonele rurale;

–          Inchiderea depozitelor neconforme din urmatoarele localitati: Bailesti 1, Bailesti 2, Calafat, Filiasi, Segracea – Unirea, Segarcea – Transilvania, Bechet si Dabuleni;

–          Inchiderea si ecologizarea spatiilor de depozitare din mediul rural;

–          Asistenta tehnica – campanie de promovare;

–          Asistenta tehnica, consultanta si supraveghere de santier;

–          reevaluarea necesarului de investitii prevazute prin Master Plan  dupa efectuarea investitilor initiale ”

Art.3. Dispozitiile  art.11 din contractul de asociere se modifica dupa cum urmeaza:

Art.11. Serviciile de colectare si transport al deseurilor de la populatie si persoane juridice la statiile de transfer/sortare/compostare, sau depozitul conform, dupa caz, vor fi atribuite unui singur operator pentru intregul judet, cu exceptia Municipiului Craiova pentru care modalitatea de gestiune a serviciului va fi hotarata de Consiliul Local Craiova. Acest operator va efectua si serviciul de operare al celor patru statii de transfer construite prin proiect precum si transportul de la acestea la depozitul conform existent.

Serviciile de operare a statiilor de sortare si compostare se vor atribui unui numar de 2 operatori, cate unul pentru fiecare statie in parte.”

Art.4. Dispozitiile art.14 alin.1 din contractul de asociere se modifica dupa cum urmeaza:

Art.14. (1) Părţile se angajează să sprijine implementarea Proiectului, prin punerea la dispoziţie gratuit, în baza hotărârii consiliului local, a terenurilor pe care urmează să se construiască instalatiile de deseuri (terenurile aferente realizării Proiectului). În acest sens, Consiliile Locale  ale Municipiul Craiova, Municipiului Calafat, Municipiului Bailesti, Municipiului Filiasi si Comunei Dobresti , vor stabili regimul juridic de bunuri aparţinând proprietăţii publice pe care urmeaza sa se construiasca statia de sortare, statia de compostare  si cele patru statii de transfer şi vor acorda Consiliului Judetean Dolj, dreptul de administrare a terenului respectiv, incluzând posesia, folosinţa şi dispoziţia materială asupra terenului în limita obiectivului de construire şi exploatare a staţiilor de transfer, conform art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în situaţia în care terenurile aparţin domeniului public al respectivei unităţi administrativ-teritoriale.“

Art.5. La art. 15 din contractul de asociere  se adauga  art.151 si art.152 avand urmatorul continut:

Art.151. – Unitatile administrativ-teritoriale  din judetul Dolj care au beneficiat/beneficiaza de finantare nerambursabila in cadrul Progamelor Phare CES respectiv,

 • Municipiul Bailesti cu Proiectul „Reabilitarea sistemului municipal existent de colectare si transport deseuri la nivelul Municipiului Bailesti, judetul Dolj”, exceptand satul Balasan
 • Comuna Cetate cu Proiectul “ECO-SISTEM Cetate – Proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deseurilor municipale”
 • Comuna Poiana Mare cu Proiectul ”Gestionarea deseurilor menajere, colectare, selectare, transport si inchiderea depozitelor de deseuri menajere necontrolate din comuna Poiana Mare, judetul Dolj”
 • Comunele Goicea, Giurgita, Macesu de Sus, Macesul de Jos, Carna, Barca, Bistret, Ghighera si Catane asociate in cadrul Asociatiei primariilor din sudul Olteniei – APSO in cadrul Proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare selectiva si amenajarea statiei de transfer in comuna Goicea, judetul Dolj”
 • Comuna Urzicuta cu Proiectul “Sistem de colectare selectiva a deseurilor menajere solide in comuna Urzicuta”

isi vor respecta drepturile si obligatiile asumate prin contractele de finantare incheiate, urmand ca la data incetarii obligatiilor asumate, investitiile dobandite si serviciile create in urma implementarii proiectelor sa fie integrate in Sistemul de Management Integrat al Deseurilor.

Art.152.- (1) Pentru contractul de delegare privind serviciile de colectare a deşeurilor din zonele de operare arondate fiecărei staţii de transfer, transportul acestor deşeurilor până la staţia de transfer aferentă,  operarea statiilor de trasfer si transportul de la acestea la depozitul conform existent,  precum si operarea statiei de sortare si compostare, procedurile de licitaţie vor fi iniţiate şi derulate de ADI, in numele si pe seama Consiliilor Locale implicate, cu exceptia Municipiului Craiova. ADI va fi sprijinită în acest proces de către UIP.

(2) Pentru fiecare licitaţie, CJ sau dupa caz, ADI pe baza propunerilor autorităţilor locale implicate, va stabili componenţa Comisiei de Evaluare.

(3) În situaţia în care una sau mai multe unităţi administrativ teritoriale din zona deservită de o staţie de transfer, la data delegării serviciilor publice de salubrizare în condiţiile alin. (1), are în derulare un contract cu un operator, licitaţia pentru delegarea serviciului va fi făcută şi pentru acea unitate administrativ – teritorială, cu menţiunea că operatorul selectat va începe operarea la încetarea contractului existent.

(4) In localitatile in care serviciul de colectare si transport a deseurilor este delegat, in condiţiile legii, unor operatori de salubrizare, contractele existente de salubrizare dintre operatori si localitatile respective care sunt menţinute, vor fi modificate pentru a putea fi integrate în cadrul Proiectului.

Art.6. Se modifica art.16 care va avea urmatorul continut:

Art.16. (1)Pentru asigurarea finanţării serviciilor de salubrizare Părţile convin de comun acord ca plata serviciilor sa se realize prin tarifare, in baza unui contract de prestari servicii  incheiat intre operator si utilizatorul direct.

(2) Colectarea tarifelor de la persoanele fizice si juridice se va face de operatorul  caruia i se va delega gestiunea serviciului de colectare si transport a deseurilor de la generatori  la Statiile de transfer/sortare/compostare; acest operator va incheia contracte cu operatorii statiilor de sortare, compostare si depozitare,  cu exceptia Municipiului Craiova.

(3) Revine in sarcina operatorului caruia i se va delega gestiunea serviciului de colectare si transport a deseurilor sa vireze operatorilor statiei de sortare/compostare contravaloarea serviciului de operare pentru aceste statii.

(4) Tariful perceput de la populatie, cu exceptia Municipiului Craiova, va include toate

elementele de cost ale Sistemului Integrat de Gestionare a Deseurilor de la colectare, transfer

tratare si eliminare la depozitul conform  si va fi aprobat de ADI, în numele şi pe seama

unităţilor administrativ-teritoriale deservite.

(5) Nivelul tarifului se stabileşte cu respectarea prevederilor din Decizia de Finanţare, din Acordul de Împrumut pentru creditul de co-finanţare şi a prevederilor legale aplicabile.

(6) Utilizatorii non casnici din localitatile urbane si rurale vor achita contravaloarea serviciilor de salubrizare prin tarif.

Art. 7. Dupa art.16 se introduce art.161 care va avea urmatorul continut

Art. 161. (1) Pentru activităţile de colectare a deşeurilor, transportul acestora la punctele/staţiile de transfer şi exploatarea staţiilor de transfer, tarifele operatorilor precum şi ajustările ulterioare vor fi aprobate de fiecare Consiliu Local direct implicat în derularea respectivei componente a Proiectului, pentru raza sa de competenţă teritorială.

(2) De îndată ce va fi stabilit nivelul unic al tarifelor operatorilor pentru colectarea deşeurilor, transportul acestora la staţiile de transfer şi exploatarea staţiilor de transfer, pentru o zonă de colectare determinată, ADI va aproba acest tarif, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale deservite. Cu ocazia deliberărilor legate de nivelul unic al tarifelor doar unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică acest nivelul unic al tarifului  vor avea dreptul sa voteze asupra hotărârii ADI de fixare a tarifului.

(3) Părţile se angajează să prevadă în contractele de delegare a gestiunii formule specifice de ajustare a tarifelor pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor la staţiile de transfer şi a tarifului de eliminare la depozitul conform.”

Art.8. Celelalte articole din Contractul de Asociere autentificat sub nr.1157 Notar Public Rusescu Alina din data de 07.10.2009 raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi__________________, in _______exemplare originale.