•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.41/2010

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E A nr. 41 din 28.10.2010

privind  asocierea comunei Plenita la GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA  „CALAFAT”

Consiliul Local Plenita întrunit în sedintă ordinara la data de 28.10.2010, analizand adresa nr. 10828 din 21,10.2010, expunerea de motive inregistrata sub nr.10858 din 21.10.2010;

In baza prevederile:

– Legii nr. 215/2001 – republicata-  privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

-O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii modificata si completata i prin Legea nr. 246/2005;

În temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e) si alin. 7 lit. a) si c), precum si art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 a admninistratiei publice locale, republicata;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba asocierea intr-un parteriat public-privat a  comunei Plenita, cu   municipiile, orasele şi  comunele din judeţul Dolj, ONG-urile si societatile   prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotarare, în vederea infiintării  Asociatiei GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA  „CALAFAT”, persoana juridica de drept privat roman, fara scop patrimonial, independenta, neguvernamentala, apolitica, cu caracter comunitar.

Art.2. Se aproba  Actul Constitutiv în forma prevazuta în Anexa 2 la prezenta hotarare şi Statutul Asociatiei în forma prevazuta în Anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art.3. Asociaţia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA  „CALAFAT”va avea sediul în Romania, Municipiul Calafat, str. Traian nr. 41, Judeţul Dolj şi un capital social de 2500 lei, constituit din aportul egal al fiecarui membru, adica cate 50 lei/ membru fondator.

Art.4. Se imputerniceste dl.Calafeteanu Mihai Puiu, primar comunei Plenita, cetatean roman, nascut la data de 08.11.1956 la Craiova, domiciliat în comuna Plenita, să semneze  în numele si pe seama Comunei Plenita, Actul Constitutiv şi Statutul Asociatiei anexe la prezenta hotarare.

Art. 5 – Persoana împuternicita să indeplineasca procedurile prevăzute de lege pentru inregistrarea Asociaţiei la Registrul asociatiilor şi fundatiile de pe lângă grefa Judecătoriei este dl.  Ionel Dumitrescu, director executiv al GAL CALAFAT, desemnat de catre  adunarea generala a asociatiei.

Art. 6 – Primarul impreuna cu  aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                       CONTRASEMNEAZA,

MUNTEANU JEAN                                                                   SECRETAR,

ADRIAN MARIAN

Nr. 41 din 28.10.2010

Adoptată în şedinţa din data de 27.09.2010 cu un număr de 15 voturi din numărul total  de 15 consilieri in funcţie.

Anexa nr. 1 la HCL 41/2010

A. Sectorul public – 17 APL (Consiliul local/Primăria):

 1. mun. Calafat – prin Guţă Mircea-Marinel;
 2. com. Caraula – prin Vancea Ştefan;
 3. com. Cetate – prin Duţă Marin;
 4. com. Ciupercenii Noi – prin Macamete Marius Pichi;
 5. com. Galicea Mare – prin Drăghici Amalia Carmen;
 6. com. Izvoare – prin Catană Cristina;
 7. com. Maglavit – prin Dinu Ion;
 8. com. Orodel – prin Vîlcomeanu Jane;
 9. 9. com. Perişor – prin Chipirlin Mariana;

10. com. Piscu Vechi – prin Popescu Romeo Doru;

11.  com. Pleniţa – prin Calafeteanu Mihai-Puiu;

12.  com. Poiana Mare – prin Popa Ileana;

13. com. Unirea prin Bădoiu Marin;

14. com. Seaca de Cîmp – prin Bercea Gheorghe;

15. com. Sălcuţa – prin Pavel Ion;

16. com. Vârtop – prin Barbu Constantin;

17.  com. Verbiţa – prin Brăneci Marin.

B. Sectorul civil – 19 de ONG-uri (organizatii si asociatii, inclusiv asociatii profesionale):

 1. PLIMM, Calafat – prin Dumitrescu Ionel;
 2. OPSPA, Calafat – prin Jalbă Gelu;
 3. APLOMB, Calafat – prin Vană Ionica-Cristina;
 4. ATRECO, Perişor – prin Nicola Marian;
 5. Asociaţia Sportivă Baschet Club, Calafat – prin Pop Andra;
 6. Asociaţia Calafat-Duiven, Calafat – prin Popa Mariana-Tomiţa;
 7. Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare (ARoTT) Craiova – prin Berbec Evisi;
 8. Asociaţia Izvoare de Speranţă, Izvoarele – prin Albu Mia;
 9. Asociaţia Orizonturi Dunărene, Ciupercenii Noi – prin Leoveanu Mungiu Ştefan;
 10. Asociaţia Transfrontalieră E(Quilibrum) Environment (A.T.e.E), Craiova – prin Bratu Silviu;
 11. Asociaţia Glasul Femeilor, Calafat – prin Dan Beatris;
 12. Asociaţia „Oltenaşii Basarabi”, Basarabi – prin Pricină-Răboveanu Camelia-Maria;
 13. Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii „Pădure”, Dobridor – prin Margelu Fl-Răzvan;
 14. Asociaţia CRONO – Centrul de Resurse pt. Organizatiile Nonprofit din Oltenia, Craiova – prin Zuleanu Lucian;
 15. Asociaţia ”Ecopescar”, Calafat – prin Ciobanu Lucian;
 16. Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI), Basarabi – prin Neagoe C-tin-Anişor;
 17. Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Moţăţei Gară, Moţăţei – prin Poenaru Ionel,
 18. ACORDD, Calafat – prin Filip Bogdan-Ionuţ;
 19. A.R.I.R.O., Calafat – prin Constantin Minică;

C. Sectorul privat: -13 de firme, grupuri de producători, societati agricole

 1. SC Tasi Trans SRL, Calafat – prin Ilioiu Liviu-Dumitru;
 2. SC Retex SRL, Calafat – prin Roman Remus-Ionuţ;
 3. SC Tradex Industries SRL, Calafat – prin Roman Silviu-Petru;
 4. SC Maglierie Cristian Impex SRL, Calafat – prin Mantovani Gianluca;
 5. SC Finmattia SRL, Calafat – prin Mantovani Gianluca;
 6. SC Pescăruş Prod-Exp SRL, Ciupercenii Noi – prin Mazilu Elena;
 7. Soietatea Agricolă „Bujorul”, Pleniţa – prin Pleniceanu Nicolae;
 8. SC Milady Company SRL, Calafat – prin Ciupag Diana-Cristina;
 9. SC Lumimir SRL, Desa – prin Anghelof Luminiţa;

10. SC Montana Forest SRL, Ghidici – prin Afrenie Mihai-Rinu;

11. Societatea Agricolă „Dorobantul”, Ciupercenii Vechi – prin Lalescu Petre;

12. SC Mihmon SRL, Giubega – prin Florescu Elisabeta;

13. SC NKU SRL, Ciupercenii Noi – prin Constantin Nicuşor.