•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.4/2010

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E A nr.4

privind organizarea retelei scolare la nivelul u.a.t. Plenita,

incepand cu data de 01.09.2010

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 11.02.2010, analizand adresa nr.444/29.10.2010 a I.S.J.Dolj inregistrata cu nr.6798 din 02.02,2010 prin care solicita Consiliului Local al comunei Plenita Avizul consultativ privind organizarea retelei scolare la nivelul u.a.t. Plenita, incepand cu data de 01.09.2010;

Memoriul Consiliului de Administratie al Scolii cu clasele I – VIII Plenita inregistrat cu nr.6857 din 05.02.2010 prin care se solicita pastrarea personalitatii juridice a unitatii de invatamant;

In conformitate cu prevederile art.158 alin (1) din Legea invatamantului nr.84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul M.E.C.T.S nr.3064 , Oug.nr.114/2009 si HG.1618/2009 privind finantarea pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2010;

In temeiul art. 36 ali. (6) lit.a pct.1 din Legea nr.215/2001  privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art. 1. Consiliul Local al comunei Plenita NU AVIZEAZA reorganizarea retelei scolare la nivelul u.a.t. Plenita propusa de Consiliul de Administratie al I.S.J. Dolj in sedinta din 29.01.2010 din urmatoarele considerente:

– Scoala cu clasele I –VIII Plenita are cuprins in Planul de scolarizare pentru anul scolar 2010-2011 un numar de 536 elevi (aproape dublu fata de numarul minim pentru a putea functiona);

– Structurile scolare Scoala cu clasele I –IV Castrele Traiane si Gradinita cu program normal Castrele Traiane functioneaza intr-un local de invatamant din  satul Castrele Traiane modernizat si dotat la stadardele impuse pentru realizarea unui invatamant de calitate;

– Deplasarea prescolarilor si a elevilor claselor I – IV  din satul Castrele Traiane la Plenita ar putea conduce la un abandon masiv in randul elevilor cu varste cuprinse intre 7 si 10 ani, datorate de distanta mare intre scoli, 6 Km.

– Grupul Scolar Industrial „C.N. Plopsor” are cuprins in Planul de scolarizare pentru anul scolar 2010-2011 un numar de 420 elevi, numar suficient pentru a putea functiona fara alte structuri.

Art. 2. Prezenta hotarare va fi inantata Scolii cu clasele I –VIII Plenita, Inpectoratului Scolar Judetean Dolj si Institutiei Prefectului Judetului Dolj.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA,

Gurita Constantin                                                               Secretar,

Adrian Marian

Plenita: 11.02.2010.