•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.7/2010

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E A nr. 7

privind incadrarea temporara a 4 muncitori necalificati pentru lucrari de interes local

Intrunit in sedinta ordinara  in data de 27.02.2010 avand in vedere expunerea de motive inregistrata cu numarul 7103din 22.02.2010 prin care se solicita angajarea unui numar de 4 munctori necalificati in conditiile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca;

In baza prevederilor  art.78 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca;

In temeiul art. 36 alin 3, lit.b din Legea nr.215/2001- privind administratia publica locala, republicata;

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba incadrarea a 4 muncitori necalificati, in cadrul aparatului de specialitate al primarului,  pe durata determinata,  incepand cu data de 01.03.2010 pana la data de 31.12.2010, remunerati  in conditiile  Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca, avand drept scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru activitati de refacere si intretinere a infrastructurii, ecologizare, intretinerea spatiilor verzi si alte activitati  edilitar gospodaresti de interes local.

Art.2. Regulamentul de organizare si functionare a structurii creata conform art.1 este prevazut in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Primarul comunei Plenita va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA,

Gurita Constantin                                                               Secretar,

Adrian Marian

Plenita: 27.02.2010.

Anexa la HCL .nr.7 din 27.02.2010.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Cap.I Dispozitii generale.

Art.1.Structura creata, in care  activeaza cele   4 functii de muncitori necalificati, activeaza in cadrul apatului de specialitate al primarului sub forma unui serviciul ce presteaza activitati de interes local sub directa coordonare a primarului  comunei.

Art.2. Scopul acestei structuri este de a se executa lucrari de interes local care nu pot fi executate de ceilalti salariati ai Consiliului Local Plenita. Aceste activitati sunt: amenajare parcuri publice, ecologizarea localitatii, sapaturi manuale la alimentarea cu apa, curatirea si indepartarea stratului vegetal si de noroi a drumurilor si trotuarelor din comuna si transportul acestuia in locuri special amenajate, curatitirea de resturi vegetate, gunoaie si pamant a canalului colector de ape pluviale din comuna si alte activitati edilitar gospodaresti de interes local.

Art.3. In cadrul acestei structuri vor fi incadrati 4 de muncitori necalificati din randul somerilor sau a celor care se afla in cautarea unui loc de munca.

Art. 4.Obiectul de activitate al celor 4 muncitori necalificati este prevazut la art.2 din prezentul regulament.

Art.5.Programul de lucru este 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana.

Art.6.Incadrarea se face pe perioada deteminata incepand cu data 01.03.2010 pana la data de 31.12.2010, salariul de incadrare fiind salariul minim brut pe tara.

Art.7.Consiliul Local Plenita imputerniceste pe primarul comunei Plenita, dl Mihai Puiu Calafeteanu pentru incheierea convetiei cu AJOFM Dolj in vederea platii drepturilor salariale muncitorilor necalificati, angajati in acest sens.

Cap.II Dispozitii finale.

Art.8. Prezentul Regulament se poate modifica numai prin hotarare a Consiliului Local Plenita.

Art.9. Pentru executarea lucrarilor de interes local aratate la art.2. din prezentul regulament se vor intocmi devize de lucrari tinandu-se cont de bugetul de venituri si cheltuieli si de fisa de ahizitii a Cosiliului Local al comunei Plenita. In acest sens se va incheia contract de prestari servicii cu AJOFM Dolj pentru perioada necesara executarii lucrarilor propuse.

Art.10. Litigiile aparute cu ocazia executarii contractelor de munca incheiate pentru perioada determinata se solutioneaza de comun acord intre parti ori de catre instanta de judecata.