•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.12/2011

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind  insusirea Actului Aditional

la  Contractul de asociere in participatiune nr. 6259 din data de 29.01.2009

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 17.03.2011 analizand adresa SC ROCOMA EXIM SRL inregistrata sub nr. 7597 din 25.02.2011 prin care se propune  modificarea Contractul de asociere in participatiune nr. 6259 din data de 29.01.2009;

In temeiul art.36 alin 7 lit.a si 45 alin 1 din Legea nr.215/2001 – republicata- privind  admninistratia publica locala;

H O T A R A S T E

Art.1. Consiliulul Local al comunei Plenita isi insuseste Actului Aditional la  Contractul de asociere in participatiune nr. 6259 din data de 29.01.2009, inregistrat sub nr. 7805 din 11.03.2011.

Art.2. Primarul comunei Plenita impreuna cu aparatul  de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      CONTRASEMNEAZA,

Toma Marin Granate                                SECRETAR,  ADRIAN MARIAN

Nr. 12 din 17.03.2011.

Nr. 7805 din 11.03.2011

ACT ADITIONAL

la  Contractul de asociere in participatiune nr. 6259 din data de 29.01.2009

Art.1. Partile contractante

Consiliul Local al Comunei Plenita, cu sediul in Comuna Plenita  judetul Dolj, reprezentat prin dl. Mihai Puiu Calafeteanu– Primar, denumit in cele ce urmeaza “Consiliul”,

si S.C. ROCOMA EXIM SRL, cu sediul in municipiul Craiova, strada Fratii Buzesti, nr.25, judetul Dolj, inregistrat  la Registrul Comertului sub nr. J16/673/1997 si cod unic de inregistrare 9604981 reprezenta prin Rosu Constantin in calitate de asociat unic, denumita in continuare „Asociatul”.

De comun acord partile au hotarat incheierea prezentului Act aditional astfel:

Art 4 va avea urmatorul cuprins:

„Prezentul contract se incheie pe o perioada de 2 ani, de la data obtinerii permisului de lucru, respectiv de la  11.05.2009 pana la 11.05.2011”.

La art.6 dupa punctul 6.5. se introduce un nou punt 6.6. care va avea urmatorul cuprins”

„ Pentru perioada ramasa din contract, respectiv pana la data de 11.05.2011, stocul de pietris, 6636 mc vor fi valorificati astfel:

–          30% pentru Consiliul Local Plenita

–          70% pentru SC ROCOMA SRL”

Restul clauzelor din contract raman neschimbate.

Prezentul Act Aditional intra in vigoare la data insusirii acestuia de Consiliul Local al comunei Plenita.

Consiliul Local Plenita,                                                           Asociat,

Primar,                                                             SC ROCOMA EXIM SRL

Calafeteanu Mihai Puiu                                                     Rosu Constantin