•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.13/2011

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

Privind aprobarea achizitionarii unui autoturism

in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

Consiliul Local al comnunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 17.03.2011, analizand expunerea de motive nr. 7806 din 11.03.2011, prin care se propune achizitionarea unui autoturism in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

In conformitate cu prevederile O.M. nr.772/2011 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national;

In temeiul art.36 alin 4 lit.a si art.45 alin1 din Legea nr.215/2001 – republicata- privind  admninistratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba achizitionarea unui autorism  in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.

Art. 2 Se aproba casarea unui numar de 3 autoturisme dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Categoria Marca si modelul Numar de inmatriculare Numar de identificare Anul fabricatiei Anul primei inmatriculari in Romania Numarul si seria certificatului de inmatriculare Numar de inventar
1. Autoturism Dacia 13110 Lm DJ 01 ANV UU1R11701

P2470260

1993 1993 D00090692J 501
2. Autoturism Dacia 3 R11711  1310 L DJ 71 CLP UU1R11711

X2896028

1999 1999 D00169991J 3503

(467)

3. Autoturism Dacia 3 R11711  1310 L DJ 56 CLP UU1R11711

X2899765

1999 2000

D00232677J

3505

(298)

Art.3. Valoarea totala a finantarii (prima de casare) este de 11.400 lei.

Art.4. Diferenta pana la acoperirea integrala a pretului de achizitionare a autoturismului va fi suportata de la bugetul local al comunei Plenita.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA,

Toma Marin Granate                                           SECRETAR,  ADRIAN MARIAN

Nr. 13 din 17.03.2011.