•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.25/2011

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind aprobarea achizitionarii unor materiale in vederea executarii unor amenajari necesare autorizarii sanitar- veterinare a targului saptamanal din comuna Plenita, judetul Dolj

Consiliul Local al comunei Plenita, intrunit in sedinta publica ordinara in data de 28.06.2011;

Analizad referatul inregistrat sub nr. 9311 din 14.06.2011 si Nota de control nr. 4850/2011 iregistrata sub nr. 9126 din 31.05.2011 a D.S.S.A. Dolj cu privire la  functionarea Targul saptamanal din comuna Plenita;

Avand in vedere prevederile Ordinul presedintelui A.N.S.V.S.A.  nr.45/2011, Ordinul presedintelui A.N.S.V.S.A.  nr.136/2010 pentru aprobarea normei privind miscarea suinelor vii pe teritoriul Romaniei, H.G. nr. 384/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii pe piata in unele zone publice, O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36,alin.2, lit.c, art.36 alin 6 pct. 19 din Legea nr.215/2001-republicata- privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. In vederea autorizarii sanitar- veterinare a Targului saptamanal din comuna Plenita, judetul Dolj, se aproba achizitionarea de materiale pentru executarea urmatoarelor amenajari:

–          compartimentarea sectorului de animale pe specii;

–          aductiune cu apa in incinta sectoarelor pentru fiecare specie de animal in parte;

–          amenajarea unui punct sanitar- veterinar dotat conform standardelor impuse;

–          amenajarea unui  compartiment de izolare pentru animalele bolnave;

–          amenajare spatiu pentru deseuri;

–          amenajare grup sanitar.

Art.2. Achizitionarea materialelor in vederea realizarii amenajarilor aratate la art.1 se va face cu respectarea prevederilor legale in materie de achizitii publice su cu incadrarea in limitete prevederilor bugetare.

Art.3. Lucrarile de amenajare aratate la art.1. vor fi  realizate de catre persoane beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 si personal din cadrul compartimentului alimentare cu apa a localitatii sub coordonarea viceprimarului comunei Plenita.

Art.4. Primarul comunei Plenita impreuna cu aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA                       CONTRASEMNEAZA,

Adrian Mandrila                                                 Secretar, Adrian Marian

Plenita: 28.06.2011.

Nr. 25