•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.26/2011

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind rectificarea bugetului local

Analizand referatul  inregistrat cu nr. 9561 din 30.06.2011, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, adresele 41303 si 41304/2011 a D.G.F.P. Dolj;

In baza prevederilor art. 49 alin 4 si 5 din Legea nr..273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36 alin 4 lit.a si art. 45 din Legea nr.215/2001 a admninistratiei publice locale, republicata;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliulul Local al comunei Plenita, pe trimestrul  III al anului 2011 astfel:

  1. I. a) Venituri  total                                                             =  – 175 mii lei;

1. sume defalcate din TVA (11.02.02.)                           =  – 175 mii lei;

b) Total cheltuieli:                                                          =  -175 mii lei.

1.  Invatamant   (cheltuieli de personal: 65.02.10)            =  – 175  mii lei.

II.  a)Virari de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar:

Capitolul 51.02.

– de la art. 20.01.02. la art. 20.01.01.  =  1.000 lei;

– de la art. 20.05.30. la art. 20.01.30.  =  2.000 lei;

– de la art. 20.12.      la art. 20/30.01.  =  4.000 lei.

b)Virari de credite de la un capitol bugetar la altul:

Cap 51.02. – de la art.20.01.04 = 2. 000 lei la cap. 70.02.Apa art. 20.01.03 = 1.000 lei

art. 20.01.03 = 1.000 lei

– de la art.20.13       = 4.000 lei  la cap. 70.02. Apa art. 20.01.30 =  4.000 lei

– de la art. 20.01.09 = 4.000 lei  la cap. 61.02. art. 20.30.03 =  4.000 lei

– de la art.20.11.      = 3.000 lei la cap. 61.02. art. 20.01.05 =  3.000 lei

Cap. 67.02.-de la art. 20.01.02 =  4000 lei la cap. 61.02. art. 20.03.01 =  2.000 lei

art. 20.13.      =  2.000 lei

– de la art.20.01.02  = 4.000 lei la cap. 70.02.06 art.20.10.03   = 4.000 lei

– de la art.20.01.05  = 1.000 lei la cap. 70.02.06 art.20.10.03   = 1.000 lei

– de la art.20.01.09  = 1.000 lei la cap. 70.02.06 art.20.10.03   = 1.000 lei

Cap. 70.02. Apa de la art. 20.01.04 – 22.000 lei la cap. 70.02.06. art. 20.01.03 = 22.000 lei.

Art.2. Primarul comunei impreuna compartimentul financiar – contabil din cadrul aparatului propriu vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA                       CONTRASEMNEAZA,

Adrian Mandrila                                                 Secretar,  Adrian Marian

Plenita: 05.07.2011.

Nr. 26