•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr. 4/2011

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E A

privind aprobarea criteriilor si normelor de acordare a ajutorului social

Avand in vedere referatul inregistrt cu nr. 6770/2011 prin care se solicita aprobarea criteriilor si normelor de acordare a ajutorului social;

In baza prevederilor Legii nr.416/2001 modificata si completata cu Legea nr. 276/2010 pentru modificarea  si completarea Legii nr 416/2001 si a H.G. nr.50/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36, alin.6, lit.a, pct.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al comunei Plenita adopta prezenta

H O T A R A R E

Art.1. Se aproba normele de venit care vor fi luate in calcul la stabilirea cuantumului ajutorului social  conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.  Primarul comunei impreuna cu compartimentul  de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        CONTRASEMNEAZA,

MOCIOFLEACA VIORICA                                                       SECRETAR,

ADRIAN MARIAN

Nr.4 din 31.01.2011.

Anexa  la HCL nr.4din 31.01.2011

Nr. crt. BUNURI MOBILE NECESARE INTR-O GOSPODARIE

NORMA/buc

pt. bunuri folosite sub 24 luni

– LEI –

NORMA/buc

pt.bunuri folosite peste 24 luni

– LEI –

1. Masina de gatit

460

230

2. Frigider

560

280

3. Combina frigorifica

899

450

4. Congelator

595

300

5. Masina de spalat automata

849

425

6. Televizor color

279

140

7. Video (DVD plaer)

240

120

8. Calculator personal

1400

700

Nr. crt VENITURI PROVEVITE DIN VANZAREA TERENURILOR SI DIN VALORIFICAREA CULTURILOR AGRICOLE:

VALOAREA

LEI/HA

1 Teren arabil

600

2. Teren intravilan

2000

3. Teren forestier

2500

4. Pasuni

500

5. Fanete

500

6. Vii nobile

15000

7. Culturi agricile- UM- venit net/ha/an

–          grau

90

–          porumb

90

–          fasole

90

–          orz

95

–          foarea soarelui

95

–          cartofi

700

–          pepeni

400

–    sfecla

150

–          vie – sruguri de masa

400

–          struguri de vin

200

–          tutun

90

–          soia

90

8. Livezi

500

9. Legume

500

Nr. crt

CATEGORII DE ANIMALE

VALOARE

LEI / BUC.

1 Bovine: vaci,bivolite- (in lactatie); boi,bivoli; vitei pana la sase luni; taurasi.

1000

2. Porcine: porci la ingrasat; scroafe cu purcei

300

3. Ovine: oi; miei.

80

4. Caprine: tineret caprin

80

5. Cabaline: cai; magari; catari.

400

6. Pasari

25

7. Familii de albine

100

8. Iepuri de casa

30

NOTA: valorile stabilite in prezenta se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferenta intre bunurile cuprinse in anexa nr.5 si bunurile cuprinse in anexa nr.4 din H.G. nr.50/2011