•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.17/19.04.2012

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind infintarea SC PLENSERV SRL,

cu asociat unic, comuna Plenita, reprezentata de Consiliul Local Plenita

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data 19.04.2012, analizand   expunerea de motive a initiatorului proiectului, dl, Mihai Puiu Calafeteanu – primarul comunei Plenita- iregistrat sub nr.8064 din 12.04.2012, prin care se propune infiintarea unei societati comerciale, cu asociat unic, comuna Plenita, reprezentata de Consiliul Local Plenita, care sa asigure functionarea sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare a comunei Plenita, referatul compartimentului de specialitate iregistrat sub nr. 8065 din 112.04.2012, avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

In baza prevederilor:

– Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legii nr. 273/2006 privind finatele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare.

– Legea nr 51/2006, cu privire la serviciile comunitare si utilitati publice cu modificarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin (1) , (2) litera a ,b si c ,art. 37 si 45 din din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu modIficarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E:

Art. 1 Se aproba infiintarea SC PLENSERV  SRL, persoana juridica romana  de drept privat si de inters public având ca unic actionar Consiliul Local Plenita, care va functiona în subordinea Consiliului Local al comunei Plenita, cu urmatoarele elemente principale de organizare, dupa cum urmeaza:

a) Denumirea SC PLENSERV S.R.L., conform dovezii de disponibitate si rezervare denumire  firma eliberata de Oficiul Registrul Comertului de pe lânga Tribunalul Dolj.

b)  Forma juridica – Societate comerciala cu raspundere limitata.

c) Sediul social – comuna Plenita, sat Plenita, str. Traian nr.42 b, judetul Dolj

d) Obiectivul de activitate – Societatea comerciala PLENSERV SRL, va desfasura activitati referitoare la prestari servicii conform clasificarii activitatilor din economia nationala.

e)  Capitalul social al socitatii subscris si varsat integral în numerar de asociatul unic este de 500 lei, constituit în 50  parti sociale la valoarea nominal de 10 lei partea.

f) Administrarea societatii – Administrarea societatii se realizeaza de un administrator numit de Consiliul Local al comunei Plenita.

Art. 2 Modul de organizare si functionare a S.C. PLENSERV SRL sunt concretizate în actul constitutiv -anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3 Potrivit art. 36 alin (3) lit ‘‘c’’ din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare , precum  si ale art. 13 alin(1), art 196-1, din Legea nr. 31/1990 a Societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare,  S.C. PLENSERV SRL, are ca asociat unic Consiliul Local Plenita, conform prevederilor legale.

Art.4. În vederea asigurarii unui spatiu corespunzator functionarii S.C. PLENSERV SRL, se aproba Contractul de comodat anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarâre, prin care Consiliul Local al Comunei Plenita da din  patrimoniu acestuia un spatiu cu destinatie birou aflat în cladirea  Baie Publica , pentru sediul societatii mai sus mentionata.

Art.5. (1) Dupa înfiintare S.C. PLENSERV SRL va prelua prin proces- verbal de predare primire toate activele desfasurarii activitatilor prevazute al art. (1) lit’d’.

(2) Odata cu preluarea activelor prevazute la alin (1), va fi preluat si Managementul Operatiunilor si folosinta activelor.

Art. 6 Cheltuielile necesare pentru înfiintarea S.C. PLENSERV SRL.  se asigura din bugetul local.

Art.7.Cheltuielile necesare pentru functionarea S.C. PLENSERV SRL” se asigura din bugetul propriu al societatii, din taxele stabilite propuse de societate si aprobate de catre Consiliul Local Plenita.

Art.8. Se numeste administrator al SC PLENSERV SRL, d-na Toma Olimpia, cetatean roman, domiciliat in comuna Plenita, judetul Dol,j, nascuta la data de 05.11.1957, in localitatea Cetate – Dolj .

Art.9. Se  împuterniceste primarul Comunei Plenita, domnul Calafeteanu Mihai Puiu, cetatean roman, domiciliat in comuna Plenita, judetul Dol,j, nascut la data de 08.11.1956, in Craiova, pentru a semna actul constitutiv al S.C. PLENSERV SRL

Art. 9 D-na Toma Olimpia, cetatean roman, domiciliat in comuna Plenita, judetul Dol,j, nascuta la data de 05.11.1957, in localitatea Cetate – Dolj, se împuterniceste ca reprezentant al asociatului unic la Oficiul Comertului de pe lânga Tribunalul Dolj, precum si la celelalte organe competente pentru înfiintarea S.C. PLENSERV SRL si pentru a semna actele necesare.

Art.10. Prezenta hotarâre se comunica primarului comunei Plenita,  Institutiei  Prefectului Judetului Dolj, tuturor persoanelor interesate si se va afisa la sediul Primariei comunei Plenita.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA,

GURITA CONSTANTIN                                        SECRETAR,   Adrian Marian

Plenita: 19.04.2012.

Nr.17.