•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.24/22.11.2012

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

HOTĂRÂRE

privind revizuirea Contractului de Asociere privind modul de implementare al Proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR IN JUDETUL DOLJ”  şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor “ECODOLJ”

Consiliul Local al comunei Plenita, întrunit în şedinţă ordinara in data de 16.11.2012, având în vedere raportul nr.12240/16./11.2012 prin care se propune revizuirea Contractului de Asociere privind modul de implementare al Proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR IN JUDETUL DOLJ”  si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor “ECODOLJ”

In conformitate cu prevederile:

–          Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

–          Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare;

–           Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor;

–           HG. nr. 855/2008 referitoare la aprobarea actului constitutiv cadru si a statutului cadru ale asociatilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;

–           Actului constitutiv si Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de gestionare a deseurilor ECODOLJ,

In temeiul art.36 alin.2, lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.45, alin.1 si art. 61 alin.2 din Legea 215/2001, republicata,privind administratia publica locala;

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă revizuirea contractului de asociere nr. 1157/07.10.2009 privind modul de implementare al Proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR IN JUDETUL DOLJ” precum şi mandatarea primarului comunei Plenita, dl.Calafeteanu Mihai Puiu să susţină şi să voteze în Adunarea generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” acest document,  în forma prevazută în Anexa nr.1 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ nr.1158/07.10. precum şi mandatarea primarului comunei Plenita, dl. Calafeteanu Mihai Puiu să susţină şi să voteze în Adunarea generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” acest document,  în forma prevazută în forma prevazută în Anexa nr.2 (Actul Constitutiv) şi Anexa nr.3 (Statutul Asociaţiei), parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3.Se imputerniceşte dl.Calafeteanu Mihai Puiu, primar al comunei Plenita,  cetăţean român, născut la data de 08.11.1956, în Craiova, judeţul Dolj, domiciliat în comuna Plenita, să semneze  în numele şi pe seama comunei Plenita,   Contractul de asociere revizuit , modificările la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei şi să reprezinte comuna Plenita,  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor “ECODOLJ”.

Art.4. Primarul comunei Plenita impreuna cu  aparatul propriu de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                CONTRASEMNEAZA,

Pleniceanu Nicolae                                        SECRETAR,    Adrian Marian

Nr.24 din 22.11.2012

Adoptată în şedinţa din data de 22.11.2012, cu un număr de 15 voturi din numărul total de 15 consilieri în funcţie.