•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.6/23.06.2012

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

JUDETUL DOLJ

HOTARAREA Nr. 6

Consilierii locali alesi ai comunei Plenita, judetul Dolj, intruniti in sedinta de constituire din data de 23.06.2012

In conformitate cu prevederile art. 54 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.15 din Regulamentul – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

 

H O T A R A S T E :

Art.1. Se stabilesc urmatorele comisii de specialitate pe domenii de activitate dupa cum urmeaza:

–          Studii, prognoze social economice, buget, finante, administrarea patrimoniului public si privat, urbanism, protectia mediului, amenajare si dezvoltare rurala, servicii publice;

–          Activitati stintifice, invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, tineret si sport;

–          Juridica, administratie publica locala, agricultura, ordine publica,drepturile omului, relatii cu societatea civila, si relatii interne si externe.

Art.2. Componenta nominala a comisiilor de specialitate stabilite la art.1 este prevazuta in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    CONTRASEMNEAZA,

Melusel Nicolae                                                              SECRETAR,

Adrian Marian

Adoptata azi: 23.06.2012

Anexa la HCL nr.6 din 23. 06.2012

 

Componenţa nominală

a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Pleniţa.

modificată ca urmare a încetării/validării mandatelor unor consilieri

 

COMISIA nr.1

– Studii, prognoze social economice, buget, finanţe, administrarea patrimoniului public şi privat, urbanism, protecţia mediului, amenajare şi dezvoltare rurală, servicii publice;

1.Vasiloancă Aristica              – Preşedinte,

2. Braşoveanu Valentin          – Membru,

3. Barbu Marius Florin           – Membru,

4. Burghel Nicolae                  – Membru,

5. Blejdea Alin Ion                 – Secretar.

 

COMISIA  nr.2

 – Activităţi ştiinţifice, învăţamânt, sănătate, cultură, protecţie socială, tineret şi sport;

1. Mitrică Maria                      – Preşedinte,

2. Mociofleacă Viorica           – Membru,

3. Bălă Marin Iulian                – Membru,

4. Gagiu Ion                            – Membru,

5. Guriţă Constantin               – Secretar.

COMISIA nr.3

 

 – Juridică, administraţie publică locală, agricultură, ordine publică, drepturile omului, relaţii cu societatea civilă, si relaţii interne şi externe.

1. Meluşel Nicolae                  – Preşedinte,

2. Pleniceanu Nicolae             – Membru,

3. Gavrilă Florea                     – Membru,

4. Bălă Marin Iulian               – Membru,

5. Mitrică Maria                      – Secretar.