•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.7/17.07.2012

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E A nr. 7

privind R.O.F. al consiliului local

Intrunit in sedinta ordinara in data de 17.07.2012, analizand referatul inregistrat cu nr.9530 din 11.07.2012  prin care se solicita adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al consiliului local;

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile uterioare, O.G. nr.35/2002- pentru aprobarea regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificari si completari,

In temeiul art. 36 alin. 3, lit. a si art.45 din legea nr. 215/2001, republicata,  privind administratia publica locala, cu  modificarile  si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.unic Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Plenita, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA,

Melusel Nicolae                                                  SECRETAR,   Adrian Marian

Adoptata azi: 17.07.2012

Anexa la HCL nr.7 din 17.07.2012

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PLENITA

Cap I. Dispozitii generale

Art. 1 Activitatea  Consiliului Local al comunei Plenita, ca organ al administratiei publice locale se conduce dupa prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali si a prezentului Regulament elaborat in baza Ordonantei de Guvern nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiliilor Locale.

1

Art. 1. Consiliul Local al comunei Plenita, pe langa atributiile conferite de lege, are ca obiect de activitate secundar si transport rutier de persoane, respectiv transport elevi.

Cap.II. Consiliul Local. Constituire. Competenta. Functionare

Art.2 Componenta, constituirea si atributiile Consiliului Local se realizeaza in conformitate de cu prevederile Legii nr. 215/2001 si cu modificarile prevazute de legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali.

Art.3 Consiliul Local isi desfasoara activitatea in plen si pe comisii de specialitate.

Art.4 Lucrarile Consiliului Local sunt publice si sunt conduse de un consilier.

Lucrarile se pot desfasura cu usile inchise daca acest lucru este hotarat cu votul majoritatii consilierilor.

Problemele privind bugetul local, administrarea domeniului public sau privat al comunei, participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera, organizarea si dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, precum si cele privind asocierea si cooperarea cu alte autoritati publice, organizatii nonguvernamentale, persoane juridice romane sau straine se vor discuta intotdeauna in sedinta publica.

Art.5 Consiliul Local se intruneste in sedinte ordinare lunar, la convocarea primarului, sau in sedinte extraordinare la cererea primarului sau a cel putin 1/3 din numarul membrilor consiliului.

Convocarea se face in scris, prin intermediul secretarului comunei, cu cel putin 5 zile inaintea sedintei ordinare sau cu cel putin 3 zile inaintea sedintei extraordinare.

In caz de forta majora si de maxima urgenta, pentru rezolvarea intereselor comunei, convocarea Consiliului Local se poate face de indata.

Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local se aduca la cunostinta locuitorilor comunei prin afisare la sediul consiliului local, prin mijloace mass-media sau orice alt mijloc de informare. In invitatia la sedinta se vor preciza data , ora, locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia.

Art.6  Ordinea de zi comunicata se aproba de consiliu. Modificarile intervenite pe ordinea de zi se supun spre aprobare la sedinta Consiliului Local.

Art.7 Prezenta consilierilor la sedinta este obligatorie iar absenta nemotivata atrage neplata indemnizatiei de sedinta.

Consilierul care absenteaza motivat este obligat sa anunte acest lucru in scris presedintelui de sedinta sau secretarului comunei inainte de inceperea lucrarilor.

Consilierii care participa la sedintele de consiliu organizate in mod exceptional in timpul programului de lucru  se considera invoiti de drept, fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin potrivit legii, de la locul de munca.

Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari intrucat se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale, precum si in alte cazuri stabilite prin hotarare de consiliu local.

Art.8  In timpul sedintelor sunt interzise fumatul si convorbirile telefonice.

Art.9 Ordinea luarii cuvantului in dezbaterile consiliului ca si disciplina sedintelor este atributul presedintelui de sedinta.

Dezbaterile din sedintele consiliului local, precum si modul in care s-a exercitat votul fiecarui consilier se consemneaza intr-un proces verbal semnat de presedintele de sedinta si de secretarul unitatii administrativ teritoriale.

La cererea consilierului se va mentiona expres votul acestuia.

Inaintea fiecarei sedinte, secretarul pune la dispozitia consilierilor procesul verbal al sedintei anterioare, pe care ulterior il va supune spre aprobare consiliului local.

Art.10 Incalcarea de catre consilieri a prevederilor prezentului regulament si a dispozitiilor legii privind administratia publica locala si Statutului alesilor locali, atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:

a)      chemarea la ordine

b)      retragerea cuvantului

c)      eliminarea din sala de sedinta

d)     excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei

e)      retragerea indemnizatiei de sedinta pentru 1-2 sedinte.

Sanctiunile prevazute la lit. “a – d” se aplica de presedintele de sedinta, iar cele la “e” si “f” de catre consiliu, prin hotarare.

Modalitatea de aplicare a sanctiunilor se face in conformitate cu dispozitiile legii privind statutul alesilor locali.

Art.11 In cazul in care lucrarile sedintei sunt perturbate de interventia unora dintre persoanele asistente, presedintele va intrerupe desfasurarea lucrarilor si va dispune evacuarea din sala a persoanelor turbulente.

Art.12  In exercitarea atributiilor ce-i revin, consiliul local adopta hotarari cu votul majoritatii prevazut de lege. Acestea se semneaza de presedintele de sedinta si se contrasemneaza pentru legalitate de secretarul comunei.

Nu pot lua parte la dezbateri si la adoptarea hotararilor, consilierii care fie personal, fie prin sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al IV lea inclusiv, au un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor.

Art.13 Proiectele de hotarari sunt initiate de: primar, consilieri(individual sau in grup), si se trimit spre avizare comisiilor de specialitate, urmand a fi inscrise pe ordinea de zi a sedintei.

Art.14 Pentru dezbaterea generala a proiectelor, presedintele da cuvantul consilierilor in ordinea inscrierii la discutii.

Pentru fiecare punct al ordinii de zi, un consilier are o singura data dreptul la cuvant, maxim 5 minute, iar in cazuri justificate, poate lua cuvantul si a doua oara.

Art.15 Votul consilierului este personal.

Consiliul hotaraste, la solicitarea presedintelui de sedinta daca modalitatea de vot va fi deschisa sau secreta, afara de cazul in care, prin lege aceasta se stabileste in mod expres.

Pentru votul secret se stabilesc buletinele de vot.

Hotararile cu privire la persoane vor fi luate numai prin vot secret.

Art.16 Hotararile adoptate de consiliu, care privesc un anumit domeniu de activitate se transmit in scris factorilor interesati, iar cele de interes general se fac cunoscute publicului prin afisare.

Art.17 La sedinta pot participa specialisti ai administratiei publice si alti invitati care prin explicatiile lor pot contribui la adoptarea unor hotarari temeinice.

Art.18 Fiecare consilier precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate ce va fi facut public prin grija secretarului.

Consilierii sunt obligati sa organizeze periodic intalniri cu cetatenii si sa acorde audiente.

Art.19 Schimbarile survenite in activitatea unui consilier privitoare la incompatibilitati sau demisie, se aduc la cunostinta comisiei de validare in cel mult 10 zile de la aparitia acesteia.

Art.20 In cazul in care un consilier demisioneaza, cererea de demisie va fi adresata presedintelui de sedinta.

Presedintele propune adoptarea unei hotarari  prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant.

Art.21 In cadrul dezbaterilor, dupa epuizarea acestora, cu privire la proiecte de hotarari si informari, consilierii vor putea pune in discutie probleme deosebite, vizand activitatea consiliului , vor putea formula intrebari si interpelari, care privesc starea si activitatea comunei, ca si cele privind ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in sedintele precedente.

Art.22  Pentru participarea la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizatie de sedinta.

Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participa la sedintele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de 5% din indemnizatia lunara a primarului.

Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia este de o sedinta ordinara de consiliu si doua sedinte  de comisii de specialitate pe luna.

Cap. III Constituirea si functionarea comisiilor de specialitate

Art.23 In functie de atributiile ce-i revin conform prevederilor legale si de nevoile activitatii sale, Consiliul Local organizeaza urmatoarele comisii de specialitate pe domenii de activitate:

–          comisia nr. 1 studii, prognoze social-economice, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, urbanism, protectia mediului, amenajare si dezvoltare rurala, servicii publice;

–          comisia nr. 2 activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, tineret si sport;

–          comisia nr. 3: administratie publica locala, juridic, agricultura, ordine publica, drepturile omului, relatii cu societetea civila si relatii interne si externe.

Art.24  Alegerea membrilor comisiilor se face prin propunerea de catre consilieri, in raport de specialitatea de baza a fiecaruia.

Fiecare comisie are un  un presedinte si un secretar.

Presedintele comisiei asigura reprezentarea acesteia in raporturile sale cu consiliul, cu celelalte comisii si personalul administrativ al consiliului. Presedintele conduce sedintele comisiei, poate propune ca la lucrarile acesteia sa participe si alte persoane din afara ei, daca interesele respective o cer, sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie, anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar, indeplinind si alte lucrari prevazute de lege sau incredintate de consiliul local.

Secretarul comisiei asigura redactarea diferitelor acte ale lucrarilor: efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei, rapoarte, avize, procese verbale, efectueaza numararea voturilor exprimate in cadrul sedintelor, asigura redactarea avizelor si proceselor verbale.

Secretarul comisiei este de drept inlocuitorul presedintelui comisiei de specialitate.

Art.25.  Sedintele de lucru ale comisiilor de specialitate se vor desfasura ori de cate ori este nevoie.

Sedintele comisiilor de specialitate se vor desfasura prin sprijinul secretarului unitatii administrativ teritoriale. Acesta va pregati si inainta comisiilor de specialitate mapele continand proiectele de hotarari, referate si alte  documente ce urmeaza a fi dezbatute.

Convocarea membrilor comisiilor se realizeaza de catre presedinte, de secretar sau la cererea a cel putin 1/3 din membrii consilieri.

Comisia lucreaza in prezenta a 2/3 din numarul membrilor si adopta rezolutii cu votul  majoritatii celor prezenti.

Votul in comisie este, de regula, deschis, cu exceptia cand legea prevede ca votul sa fie secret sau cand membrii comisiei decid acest lucru.

Art.26  Sedintele comisiilor sunt de regula publice. Comisia poate invita sa participe la sedintele sale si specialisti din diferite domenii e activitate sau reprezentanti ai presei.

De asemenea la sedinta pot sa participe si consilieri membri care au facut propuneri ce pot fi luate in dezbatere la lucrarile acesteia, precum si functionari din serviciile publice si din aparatul propriu, fara drept de vot.

Art.27  Participarea consilierilor la sedintele comisiilor este obligatorie.

In caz de absenta nemotivata la sedintele consiliului sau la sedintele comisiei de specialitate, consilierul absent nu va primi indemnizatia stabilita conform legii.

Art.28 Comisiile de specialitate avizeaza proiectele de hotarari, verifica, analizeaza si alte probleme trimise de consiliu si intocmesc dupa caz rapoarte pe care le prezinta consiliului .

Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi facul public prin grija secretarului unitatii administrativ teritoriale.

Art.29 Lucrarile comisiei de specialitate se consemneaza in precesul verbal de sedinta care se semneaza de catre presedinte si de secretar. Procesul verbal se va prezenta secretarului unitatii administrativ teritoriale pentru a putea fi consultate de consilieri.

Art.30 Presedintele sau secretarul comisiei pot cere eliberarea din functia detinuta in cadrul comisiei de specialitate, urmand sa aiba loc o alta propunere de catre membrii comisiei.

Consilierii se pot transfera de la o comisie la o alta comisie de specialitate, cu aprobarea consiliului.

Cap. IV Secretarul unitatii administrativ teritoriale

Art.31 Secretarul unitatii administrativ teritoriale isi desfasoara activitatea conform prevederior legale si ale prezentului regulament, participand obligatoriu la sedintele consiliului.

Art.32 Efectueaza apelul nominal la sedintele consiliului, anunta si consemneaza rezultatul votului, tine evidenta hotararilor adoptate, asigura intocmirea procesului verbal de sedinta, prezinta orice comunicari adresate consiliului si indeplineste sarcinile solicitate de consiliu si de primar.

Art.33 In timpul sedintelor de consiliu, secretarul intervine, la solicitarile presedintelui de sedinta sau din initiativa proprie, cu explicatii si precizari necesare adoptarii solutiilor legale.

Art.34 Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, incadrarea in forma juridica a hotararilor, redactarea si efectuarea lucrarilor de secretariat.

Art.35 Contrasemneaza hotararile consiliului  local pe care le considera legale.

In cazul in care considera ca acestea sunt nelegale sau depasesc atributiile conferite de lege, va expune opinia sa motivata care va fi consemnata in procesul verbal de sedinta.

Art.36 Asigura asistenta de specialitate la sedintele de  lucru ale comisiilor de specialitate.

Art.37 Prin grija secretarului comunei, la deliberare si vot nu pot participa consilierii care au interes patrimonial, fie personal, fie pentru sotul sau sotia, rudele si afinii pana la grd IV, inclusuv, conform prevederilor legale.

Art.38 Asigura comunicarea hotararilor consiliulului local catre persoanele interesate si catre serviciile de specialitate din aparatul propriu, in scopul punerii in executare a acestora.

Art.39 Va informa cetatenii despre sedintele  consiliului local si despre hotararile luate de acesta.

CAP. V Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 40 La solicitarile scrise ale consilierilor, prin grija secretarului comunei, serviciile de specialitate si unitatile subordonate vor pune la dispozitia acestora, precum si primarului comunei, informatiile cerute, in termen de 20 de zile de la data solicitarii.

Art.41 Dispozitiile prezentului regulament vor putea fi modificate, completate sau abrogate cu votul majoritatii membrilor consiliului.

Art. 42 Prezentul Regulament va intra  in vigoare de la data adoptarii sale de catre consiliul local.

Presedinte,                                                                 Secretar,

Nicolae Melusel                                                                Adrian Marian