•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.11/2013

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind aderarea comunei Plenita la Asociaţia Comunelor din România

Având în vedere prevederile art.10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;

Tinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul unităţii administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.96/2003;

Analizând prevederile Statului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România, aprobat prin Hotărârea adunării generale nr.4 din 24 februarie 2001;

Luând act de Hotărârea adunării generale nr.3 din 24 februarie 2001 privind constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România;

Considerând că scopul Asociaţiei Comunelor din România este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi principiile care reprezintă patrimoniul lor comun;

Considerând că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din România la această asociaţie;

Considerând că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre principalele fundamente ale oricărui regim democratic;

Analizând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinând seama de dispoziţiile art.36 alin.(7) lit. “a” si art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001(r) cu modificările şi completările ulterioare;

Consiluil Local al comunei Plenita

H O T A R A S T E :

Art.1.- (1) Se aprobă aderarea comunei Plenita la Asociaţia Comunelor din România, însuşind prevederile Statului acesteia.

(2) Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România, va fi prevăzută în Statutul comunei Plenita aprobat prin Hotărârea Consiliului Local .

(3) Se aprobă participarea funcţionarilor publici din structura funcţională a Primăriei Comunei Plenita la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociaţiei Comunelor din România.

Art.2.- Reprezentarea comunei Plenita în cadrul Asociaţiei Comunelor din România se asigură de către primarul comunei sau de către împuternicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare, aprobat prin dispoziţie

Art.3.- Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din Primăria Comunei Plenita pentru sediul FILIALEI JUDEŢENE DOLJ a Asociaţiei Comunelor din România, în situaţia în care consiliul director al acestei filiale judeţene va stabili ca sediul său să fie la nivelul comunei Plenita.

Art.4.- Obligaţiile financiare rezultate din aderarea/participarea prevăzută la art.1 se suportă din bugetul local al comunei Plenita.

Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului  DOLJ, precum şi preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România, la sediul acesteia.

Adoptata azi 04.02.2013

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA,

Constantin Gurita                                           SECRETAR,   Adrian Marian

Nr.11 din 04.02.2013