•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Plenita
  5 iunie 2023, 14:18
  Soare
  Soare
  23°C
  Perceput de temperatură: 28°C
  Presiunea: 1020 mb
  Umiditate: 59%
  Vânt: 4 km/h ENE
  Rafale de vânt: 11 km/h
  Răsarit: 05:45
  Apus: 21:07
  Prognoza 6 iunie 2023
  Zi
  Parţial însorit cu precipitaţii
  Parţial însorit cu precipitaţii
  26°C
  Vânt: 11 km/h E
  Rafale de vânt: 25 km/h
  Noapte
  Parţial noros
  Parţial noros
  16°C
  Vânt: 11 km/h ENE
  Rafale de vânt: 22 km/h
  Prognoza 7 iunie 2023
  Zi
  Parţial însorit cu furtună
  Parţial însorit cu furtună
  25°C
  Vânt: 11 km/h E
  Rafale de vânt: 25 km/h
  Noapte
  Noros
  Noros
  14°C
  Vânt: 7 km/h ENE
  Rafale de vânt: 22 km/h
  Prognoza 8 iunie 2023
  Zi
  Înnourat
  Înnourat
  26°C
  Vânt: 11 km/h E
  Rafale de vânt: 25 km/h
  Noapte
  Parţial noros
  Parţial noros
  15°C
  Vânt: 7 km/h E
  Rafale de vânt: 22 km/h
   

Hotararea nr.21/2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEL PLENITA

COD FISCAL 4332266

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări

rambursabile interne în valoare de 797.054 lei

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

– având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,

– tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ţinând seama de prevederile  din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Plenita, încalitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.7538 din 13.03.2013;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 92.07.2008;

c) avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.38 din 10.12.2008, prevăzută în anexă la prezenta.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.- Se aprobă contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 797.054 lei,  cu o maturitate de 90 zile.

Art. 2.- Contractarea şi garantarea finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru cofinantarea investitiei de interes local  “Proiect integrat Plenita”, prevăzuta în anexa la prezenta.

Art. 3.- Din bugetul local al comunei Plenita se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

Art. 4.- (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Comunei Plenita următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a bugetului Consiliului Local al comunei Plenita;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 5.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Plenita.

Art. 6.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Plenita în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Plenita şi Prefectului Judeţului Dolj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisarea la sediul primariei comunei Plenita, precum şi pe pagina de internet www primariaplenita@cjdolj.ro.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA,

Gologan Viorel                                               SECRETAR,  Adrian Marian

Nr.21 din 19.03.2013