•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.22/2013

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A RE

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 19.03.2013;

Avand in vedere prevederile H.C.L. Plenita nr.28/2011 prin care se aproba valoarea de investitie a proiectului „Proiect integrat Plenita” in valoare totala de 9 997 273 lei, in baza contractului de finatare nerambursabila nr. C 322040841700040/31.07.2009;

Avand in vedere raportul compartimentului achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate, inregistrat sub nr. 7537 din 13.03.2013, prin care se propune contractarea unui credit bancar de la EXIMBANK in valoare de 797.054 lei, pentru finantarea proiectului „Proiect integrat comuna  Plenita” ;

In temeiul art.36 alin (2) si alin (4) lit.b) si art. 45 alin (2) precum si ale art.115 alin(1) lit.b), alin (3), (5) si (6) din Legea nr.215/2001 a admninistratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba angajarea unui imprumut  in valoare totala de 797.054 lei, de la EXIMBANK SA, pe o perioada de 3 luni de la data semnarii contractului de credit pentru implementarea proiectului „Proiect integrat comuna  Plenita”.

Art.2. Creditul va fi garantat cu:

–  garantia FNGCIMM in proportie de 100% din valoarea principalului, respectiv 797.054 lei.

– veniturile proprii ale Unitatii Administrativ Teritoriale Plenita, conform Acordului de Garantare prin Venituri;

–  depozit colateral in suma de 26.363 lei, care se va diminua lunar cu comisioanele si dobanda aferenta lunii respective.

Art 3. Persoanele imputerinicite sa angajeze persoana juridica de drept public pentru semnarea contractului de credit si a contractelor accesorii sunt:

–          Calafeteanu Mihai Puiu, primarul comunei Plenita, judetul Dolj;

–           Catana Nicolae, contabil al primariei Plenita, judetul Dolj.

Art. 4. Primarul comunei Plenita, judetul Dolj, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         CONTRASEMNEAZA,

Gologan Viorel                                   SECRETAR,   Adrian Marian

Nr.22 din 19.03.2013