•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.24/2013

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind modificarea Contractului de asociere in participatiune nr.6986/2013,

aprobat prin HCL Plenita nr. 10 din 04.02.2013.

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 19.03.2013;

Analizand raportul intocmit de catre SC TRIMEN SRL Craiova, inregistrat sub nr.7554 din 13.03.2013 si expunerea de motive inregistrata sub nr.7539 din 13.03.2013;

In baza prevederilor  art. 1949 – 1954 din noul Cod civil –Legea nr.287/2009- republicata cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.36 alin 7 lit.a din Legea nr.215/2001 – republicata- privind  admninistratia publica locala;

H O T A R A S T E

Art.1. Consiliulul Local al comunei Plenita aproba modificarea  Contractului de Asociere in Participatiune cu SC A-Z SYSTEM SRL. in vederea excavarii si valorificarii  pietrisului si nisipului din cariera Plenita (Tarlaua 128, parcela 1037/4) inregistrat sub nr.6986 din 05.02.2013 astfel:

art.3 pct.3.2. lit. “a” din Contractul de asociere in participatiune nr.6986/2013, va avea urmatorul cuprins:

„Consiliul participa cu folosinta terenului in suprafata de 10.000 mp, situat in extravilanul comunei Plenita, sat Plenita, judetul Dolj, situat in T 128  parcela 1037/4 denumit in cele ce urmeaza “Terenul”

Art. 2. Se imputerniceste primarul comunei Plenita, dl. Mihai Puiu Calafeteanu, sa semneze Actul Aditional nr.1 la Contractul de Asociere in Participatiune nr.6986/2013, care va cuprinde prevederile aratate la  art.1 din  prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA,

Gologan Viorel                                               SECRETAR,   Adrian Marian

Nr.24 din 19.03.2013

ROMANIA                                                                                                    SC A-Z SISTEM SRL

CONSILIUL LOCAL PLENITA                                                                   Nr. ____ din ___.03.2013

JUDETUL DOLJ

NR._______din ___.03.2013.

ACT ADITIONAL Nr.1

la Contractul de asociere in participatiune nr.6986/2013

Intre

Consiliul Local al Comunei Plenita, cu sediul in Comuna Plenita  judetul Dolj, reprezentat prin dl. Mihai Puiu Calafeteanu– Primar,

si

SC A-Z SYSTEM SRL, CF RO/8982369, CUI J161389/1996, cu sediul in comuna Bucovat – Leamna de Sus, nr.5 , reprezentata de Fasui Gigel in calitate de asociat unic.

De comun acord s-a convenit ca la contractul de de asociere in participatiune nr.6986/2013 sa intervina urmatoarele modificari:

art.3 pct.3.2. lit. “a” va avea urmatorul cuprins:

„Consiliul participa cu folosinta terenului in suprafata de 10.000 mp, situat in extravilanul comunei Plenita, sat Plenita, judetul Dolj, situat in T 128  parcela 1037/4 denumit in cele ce urmeaza “Terenul”

Prevederile prezentului act aditional fac parte integranta din Contractul de asociere in participatiune nr.6986/2013, celelalte prevederi ale acestuia, ramanand nemodificate.

Redactat azi 20.03.2013, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Consiliul Local Plenita,                                                           Asociat,

Primar,                                                                SC A –Z SYSTEM SRL

Asociat unic

Calafeteanu Mihai Puiu                                                          Fasui Gigel