•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.39/2013

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind aprobarea proiectului

“Implementarea de solutii e-guvernare si TIC prin asigurarea conexiunii broadband la CJ Dolj si UAT-uri”

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit în şedinţă extraordinară la data de 29.05.2013;

Având în vedere expunerea de motive inregistrata sub nr.8873 din 24.05.2013 prin care se solicita aprobarea proiectului “Implementarea de solutii e-guvernare si TIC prin asigurarea conexiunii broadband la CJ Dolj si UAT-uri”, ce va fi înaintat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”;

In baza art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

In temeiul art. 36 alin 4 lit. d, art. 45 alin 1 şi art. 126 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă proiectul “Implementarea de solutii e-guvernare si TIC prin asigurarea conexiunii broadband la CJ Dolj si UAT-uri” care va fi înaintat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Art.2. Se aproba valoarea totala proiectului in suma de 6.599.913,64 lei.

Art.3. Cofinantarea si cheltuielile legate de proiect vor fi asigurate de Liderul de Proiect – UAT Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj, conform acordului de parteneriat.

Art.4. Proiectul va fi realizat printr-un parteneriat între  unităţi administrative ale judeţului Dolj, pe bază de acord de parteneriat. În cadrul acestui proiect Consiliul Judeţean Dolj va avea calitatea de lider de proiect şi solicitant al finanţării, iar Unitatea Administrativ Teritorială Plenita va avea calitatea de partener conform acordului de parteneriat.

Parteneriatul pentru realizarea proiectului “Implementarea de solutii e-guvernare si TIC prin asigurarea conexiunii broadband la CJ Dolj si UAT-uri” include următoare unităţi administrativ teritoriale:

Lider UAT JUDEŢUL DOLJ prin CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Partener 2 UAT RADOVAN prin Consiliul Local RADOVAN
Partener 3 UAT PISCU VECHI prin Consiliul Local PISCU VECHI
Partener 4 UAT GHIDICI prin Consiliul Local GHIDCI
Partener 5 UAT ȚUGLUI prin Consiliul Local TUGLUI
Partener 6 UAT PODARI prin Consiliul Local PODARI
Partener 7 UAT SEGARCEA prin Consiliul Local SEGARCEA
Partener 8 UAT VALEA  STANCIULUI prin Consiliul Local VALEA  STANCIULUI
Partener 9 UAT GÂNGIOVA prin Consiliul Local GÂNGIOVA
Partener 10 UAT PLENITA prin Consiliul Local PLENITA
Partener 11 UAT DESA prin Consiliul Local DESA
Partener 12 UAT CIOROIASI prin Consiliul Local CIOROIASI
Partener 13 UAT GOICEA prin Consiliul Local GOICEA
Partener 14 UAT GIUBEGA prin Consiliul Local GIUBEGA
Partener 15 UAT BĂILESTI prin Consiliul Local BĂILESTI
Partener 16 UAT PERISOR prin Consiliul Local PERISOR

Conform Acordului de parteneriat, Liderul de Proiect – UAT Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj va asigura resursele financiare necesare implementării proiectului.

Art.5. Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA,

GOLOGAN VIOREL                                         SECRETAR,  Adrian Marian

Plenita:29.05.2013.

Nr. 39