•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.5/2013

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind concesionarea unui teren proprietate publica a comunei Plenita

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 16.01.2013, analizand solicitarea inregistrata cu nr. 12380 din 26.11.2012, prin care se solicita concesionarea unui teren in vederea construirii unui abator;

In baza prevederilor Legii nr.219/1998 – modificata si completata- privind regimul concesiunilor.

In temeiul art.36 alin.5 lit. a si art. 123 alin 2 din Legea nr.215/2001-republicata- privind adminstratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba concesionarea terenului apartinand domeniului public  al comunei Plenita, identificat  in Inventarul domeniului public al comunei Plenita la pozitia nr.82, in suprafata de 3019 mp, fiind parte din totalul de 15000 mp, in conditiile legii.

Art.2. Se aproba Studiul de oportunitate prevazut in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate  vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   CONTRASEMNEAZA,

Gurita Constantin                                               SECRETAR,  Adrian Marian

Nr.5 din 16.01.2013

Nr. 6135 din 10.01.2013

Anexa   la HCL nr.5/2013

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind concesionarea terenului apartinand domeniului public

al comunei Plenita

“ TEREN IN SUPRAFATA DE 3019 MP SITUAT

IN INTRAVILANUL COMUNEI PLENITA”

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII

1.1.   Terenul, in suprafata de 3019  mp, ce urmeaza a fi concesionat este amplasat in intravilanul comunei, zona centrala langa piata agroalimentara si  se preteaza pentru  realizarea unui abator.

1.2. Terenul care face obiectul concesiunii este proprietatea publica a Consiliului Local al comunei Plenita, identificat la poz. 82 din INVENTARUL bunurilor care apartin domeniului public al comunei Plenita, fiind parte din totalul suprafetei de 15000 m.p. conform schitei anexate la prezentul studiu.

CAP.II. MOTIVATIA CONCESIUNII

2.1. Motivele de ordin legislativ, economic, financiar, social care impun concesionarea bunului sunt urmatoarele:

– prevederile art. 2, alin 2, lit h din Legea nr. 219/1998 care precizeaza ca bunurile proprietate publica pot face obiectul concesiunii,

–  prevederile art. 5 al 1, art. 6 al 1 si 2 din Normele Metodologice-  Cadrul de aplicare a legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

– administrarea eficienta a domeniului public  al comunei Plenita, pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local,

– necesitatea imbunatatirii aspectului  urbanistic al comunei, in concordanta cu nevoile populatiei.

CAP. III. DURATA CONCESIUNII

3.1. Terenul situat in localitatea Plenita, se concesioneaza pe durata de 49 ani,

cu posibilitatea de prelungire, in conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

Incetarea concesiunii poate avea loc din initiativa partilor (unilaterala sau acord comun) sau ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre vreuna din parti.

CAP. IV ELEMENTE DE PRET

Pretul concesiunii va fi 1 euro /mp.

Plata concesiunii se va face anual, in lei (la cursul BNR),

Pentru neachitarea obligatiilor la termen se datoreaza dobanda si penalitati pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data incasarii sumei datorate inclusiv, conform reglementarilor legale.

Neplata redeventei la termen autorizeaza proprietarul  concedent la

recuperarea creantelor conform Codului de procedura fiscala.

CAP .V.  CARACTERISTICILE INVESTITIEI

5.1. Investitia se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor impuse de certificatul de urbanism si autorizatiei de construire, eliberate de organele competente.

5.2. Constructia va consta in realizarea unui abator de mica capacitate, a unei sectii de procesare a carnii si amenajarea unor spatii de depozitare si desfacere a carnii.

CAP. VI. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII

6.1. Procedura de concesionare va fi “licitatie publica deschisa” prin care orice persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, romana sau straina, poate prezenta o oferta.

Desfasurarea licitatiei publice deschise se realizeaza in conformitate cu

prevederile lg. 219/1998 si a Normelor Metodologice – Cadrul de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

CAP VIII. CONDITII DE PARTICIPARE

7.1. Ofertantul trebuie sa depuna garantie de participare in cuantum de 200  lei la casieria unitatii pana la data tinerii licitatii.

7.2. Prezentul “Studiu” constituie “Caietul de sarcini” si poate fi achizitionat de care ofertanti contracost de la sediul primariei cu suma de 100 lei.

CAP. VIII. OBLIGATIILE PARTILOR

8.1. Obligatiile concedentului:

– punerea bunului la dispozitia concesionarului liber de orice sarcina,

8.2.Obligatiile concesionarului:

– realizarea investitiei pentru care se acorda concesiunea,

– plata redeventei la termenele stabilite in contract.

Secretar,                                                         Responsabil urbanism

Adrian Marian                                                               Matei Ion