•  

  SANY2523 SANY2521 SANY2522 SANY2518 SANY2519 SANY2520
 • Plenita
  22 ianuarie 2019, 04:05
  Noros
  Noros
  1°C
  Perceput de temperatură: -4°C
  Presiunea: 1020 mb
  Umiditate: 85%
  Vânt: 11 km/h E
  Rafale de vânt: 22 km/h
  Răsarit: 07:55
  Apus: 17:23
  Prognoza 23 ianuarie 2019
  Zi
  Noros
  Noros
  4°C
  Vânt: 4 km/h NV
  Rafale de vânt: 4 km/h
  Noapte
  Precipitaţii
  Precipitaţii
  1°C
  Vânt: 7 km/h NNE
  Rafale de vânt: 11 km/h
  Prognoza 24 ianuarie 2019
  Zi
  Precipitaţii
  Precipitaţii
  4°C
  Vânt: 11 km/h NE
  Rafale de vânt: 22 km/h
  Noapte
  Ploaie
  Ploaie
  0°C
  Vânt: 11 km/h E
  Rafale de vânt: 18 km/h
  Prognoza 25 ianuarie 2019
  Zi
  Grindine
  Grindine
  3°C
  Vânt: 11 km/h ENE
  Rafale de vânt: 14 km/h
  Noapte
  Precipitaţii
  Precipitaţii
  1°C
  Vânt: 11 km/h NNE
  Rafale de vânt: 18 km/h
   

Hotararea nr.72/2013

ROMÂNIA

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

HOTĂRÂREA NR. 72 din 19.11.2013

privind aprobarea documentelor necesare indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru proiectul

Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in Judetul Dolj”

Consiliul Local al comunei Plenita, întrunit în şedinţă ordinara in data de 19.11.2013

Având în vedere raportul nr. 12870din 11.11.2013 întocmit de responsabilul compartimentului achizitii publice si urbanism prin care se propune aprobarea documentelor necesare îndeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru proiectul  „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in Judetul Dolj”

In baza  prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare si a  Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor,

In temeiul art.36 alin.2, lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.45, alin.1 si art. 61 alin.2 din Legea 215/2001, republicată, privind administratia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă  STUDIUL DE FEZABILITATE si INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI conform Anexelor 1 si 2 pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in Judetul Dolj ce va fi înaintat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2 – “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniul Major de Intervenţie 1 “Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”.

Art.2.Se aprobă PLANUL DE EVOLUTIE A TARIFELOR SI TAXELOR (conform Analizei Cost- Beneficiu) pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in Judetul Dolj”, cuprins în Anexa nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea contractului de asociere privind modul de implementare al Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in Judetul Dolj”  revizuit în data de 28.11.2012, în forma prevazută în Anexa nr.4 (Act aditional nr.1 la contractul de asociere revizuit),  parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4. Se mandatează Primarul comunei Plenita, dl. Calafeteanu Mihai Puiu să susţină şi să aprobe în Adunarea generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” documentele de mai sus,  în forma prevazută în Anexa nr.1 (STUDIUL DE FEZABILITATE) Anexa nr.2  (INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI), Anexa nr.3 (PLANUL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR) si Anexa nr.4 (Act aditional nr.1 la contractul de asociere revizuit), parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.5. Se mandatează Primarul comunei Plenita, dl.Calafeteanu Mihai Puiu să semneze Actul aditional nr.1 la contractul de asociere revizuit.

Art.6. Primarul comunei Plenita prin aparatului propriu de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

Florea Gavrila                                                   SECRETAR,  Adrian Marian

Nr.72.

Adoptată în şedinţa din data de 19.11.2013 cu un număr de 10 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie.