•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotarârea nr.13/2014

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2013

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta extraordinara in data 04.02.2013, analizand referatul  inregistrat cu nr. 7362 din 20.02.2014, prin care se propune aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2012;

In baza prevederilor  art 57 alin 1 si 4  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36 alin 4 lit.a si art. 45 din Legea nr.215/2001 a admninistratiei publice locale, republicata;

H O T A R A S T E :

 Art.1. Se aproba  contul de incheiere si situatiile financiare ale exercitiului bugetar pe anul 2013 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul comunei impreuna cu serviciul financiar – contabil din cadrul aparatului propriu vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

Mitrica Maria                                                            SECRETAR, Adrian Marian

 

Plenita: 26.02.2014

Nr.13


 

Anexa la HCL nr.13/26.02.2014

 

Total active necurente = 30.279.851 lei, din care:

-Instalaţii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică şi alte active  corporale = 1.944.446 lei

– Terenuri şi clădiri = 28.099.612 lei

– Active fixe necorporale (programe informatice) = 235.793 lei

Total active curente = 3.241.867 lei, din care:

-Stocuri = 1.780.066 lei

– Creanţe din operaţiuni comerciale = 27.513 lei

– Creanţe bugetare = 510.115 lei

– Conturi la trezorerie, alte instituţii bancare = 909.566 lei

TOTAL ACTIVE = 33.521.718 lei

– Total datorii necurente = 995.599 lei, din care:

– Provizioane (sume de plata din hotărâri judecătoreşti) = 995.599 lei

– Total datorii curente = 1.656.153 lei,  din care:

-Datorii comerciale (furnizori bunuri şi servicii şi de active fixe) = 7054 lei

– Datorii către bugete (contribuţii buget general consolidat dec.2013)= 81.826 lei

– Salariile angajaţilor ( decembrie 2013) = 126.624 lei

 TOTAL DATORII = 1.656.153 lei

– ACTIVE NETE = 31.865.565 lei

– Fonduri domeniul public şi privat = 23.240.294 lei

– Rezultatul reportat = 24.562.574 lei

– Rezultatul patrimonial al exerciţiului = -15.937.303 lei

 TOTAL CAPITALURI PROPRII = 31.865.565 lei.

Contul de execuţie al veniturilor se prezintă astfel:

Total prevederi bugetare defiintive = 6.381.000 lei

Incasări realizate                             = 5.882.990 lei

Grad de realizare                            =      92,20 %

Contul de execuţie al cheltuielilor se prezintă astfel:

Credite bugetare defiintive = 7.769.380 lei

Plăţi efectuate                    =  6.518.709 lei

Grad de realizare               =          83,91 %

             Excedentul la 31.12.2013 lei este de 239280 lei ce se va utiliza pentru finanţarea cheltuielilor de dezvoltare în anul 2014.

La 31.12.2013 au fost stabilite plăţi restante în sumă de 7054 lei astfel:

Furnizori active fixe           = 7054 lei

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală : au fost derulate sume de 604063 lei (incasări FEN) . Credit intern restituit în totalitate 673972 lei. Cofinantare 357.159 lei. Plăţi efectuate în contul investiţiilor FEN = 1.635.194 lei.

Din sumele defalcate din TVA  de 2.742.591 lei au fost plătite:

Cheltuielile ppersonal pentru învăţământ, evidenţa populaţiei, poliţie locală, persoane cu handicap, insoţitori persoane cu handicap = 2.345.591 lei

Cheltuieli pentru drumuri = 35.000 lei

Cheltuieli pentru echilibrarea bugetului local = 362.000 lei

Inventarierea patrimoniului a fost efectuată în termeni legali neexistând lipsuri de bunuri, deprecieri ale acestora.

In concluzie activitatea economico – financiară s-a desfăşurat în condiţii de normalitate şi legalitate.