•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotarârea nr.16/2014

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA
H O T Ă R Â R E A

privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele publice de

 comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Plenita

    Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 27.03.2014;

            Avand in vedere referatul  inregistrat sub nr. 7768 din 13.03.2014 prin care se solicita aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Plenita;

            În conformitate cu prevederile:

–          art.6 alin. (3), (5) si art.13 din Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice;

–           art.51 alin. (2) din OG nr.43/1997, republicata, privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art.36, alin (1) si (9) art.45, alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

H O T A R A S T E :

            Art. 1. Exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietatii publice si private a comunei Plenita de catre furnizorii de retele de comunicatii electronice, autorizati in conditiile legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice, se va face in conditiile stabilite prin Hotararea Consiliului Local al comunei Plenita.

            Art.2. (1) Exercitarea dreptului de acces conform art.1, se va face numai dupa incheierea unui contract in forma autentica, între comuna Plenita în calitate de titular al dreptului de proprietatea publica sau privata asupra imobilelor sau terenurilor si furnizorul retelei de comunicatii electronice autorizat, caruia i s-a eliberat un certificat de urbanism pentru realizarea lucrarilor prevazute de Legea nr.154/2012 si care a solicitat incheierea contractului.

            (2) Contractul incheiat in forma autentica, va urma modelul contractului – cadru stabilit de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii si va contine în mod obligatoriu, urmatoarele clauze:

            a) durata contractului este de 15 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor;

            b) zonele în care este permis accesul, respectiv in care se executa lucrarile de retele de comunicatii electronice, lungimea retelelor ce urmeaza a fi executate/folosite pe domeniul public sau privat al comunei, precum si metodele de lucru ce urmează sa fie folosite (cele stabilite prin certificatul de urbanism eliberat de Primaria comunei Plenita),  planurile de situatie anexa (cele de la certificatul de urbanism);

      c) pretul pentru folosinta terenului ocupat prin instalarea, existenta si functionarea elementelor de comunicatii electronice care fac obiectul lucrarilor de retele de comunicatii electronice, este de 1,5 lei/ml./an.

            d) pretul stabilit conform literei c) se constituie venit la bugetul local.

            (3) In cazul in care, pe parcursul derularii contractului intervin schimbări care conduc la modificarea lungimii retelelor, părtile vor proceda la actualizarea clauzelor contractuale, prin incheiere de acte aditionale in forma autentica la contractele initiale.

            Art.3. Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, intretinerea, utilizarea, inlocuirea sau mutarea oricaror elemente ale retelelor de comunicatii electronice, se sanctionează conform legii.
Art.6. Prezenta hotarare va fi comunicata:

–          Primarului Comunei Plenita;

–           ANCOM – Regionala Dolj;

–           Institutiei Prefectului judetului Dolj.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

Burghel Nicolae                                                        SECRETAR, Adrian Marian

 

Plenita: 27.03.1014

Nr.16