•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotarârea nr.17/2014

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E :

 privind modificarea HCL nr.56/29.08.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii  al aparatului de specilalitate al primarului comunei Plenita;

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data 27.03.2014, analizand Nota de fundamentare inregistrata sub nr. 7867 din 18.03.2014, prin care se propune modificarea HCL nr.56/29.08.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii  al aparatului de specilalitate al primarului comunei Plenita urmare intervenirii unor modificari in structura functionala a aparatului de specialitate;

            Tinand cont de a prevederile  O.U.G nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

            – Avizul ANFP nr.29425 din 06.08.2013;

            In baza prevederilor art. 107 şi 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. XVI alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. VI din OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

In temeiul 36 alin 3 lit.b si art.45 din Legea nr.215/2001- republicata- privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1. Se aproba modificarea HCL nr.56/29.08.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii  al aparatului de specilalitate al primarului comunei Plenita conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2.  Primarul comunei Plenita va duce la indeplimire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

–          Primarului comunei Plenita;

–          Institutiei Prefectului Judetului Dolj;

–          A.N.F.P. Bucuresti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ

Burghel Nicolae                                                   SECRETAR,  Adrian Marian

 

Plenita: 27.03.1014

Nr.17