•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotararea nr.2/2014

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind bugetul local pe anul 2014

Intrunit in sedinta extraordinara in data de 30.01.2014;

Analizand referatele  inregistrate sub nr. 6693 din 22.01.2014, prin care se propune proiectul  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014;

In baza adresei CJ Dolj nr.951/22.01.2014, adreselor DGFP Dolj nr. CV505/2013 si CV1147/2014, a Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, Legea nr.340/2013 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2014;

In temeiul art.36,alin.4, lit.a, din Legea nr.215/2001-republicata- privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba bugetul local al comunei Plenita, judetul Dolj,  pe anul 2014, conform anexelor  nr.1 si 2  ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul comunei impreuna cu serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate vor duce la  indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    CONTRASEMNEAZĂ

Mitrica Maria                                 SECRETAR, Adrian Marian

Plenita: 30.01.2014

Nr.02

Anexa nr.1 la HCL nr.2 din 30.01.2014

Buget local pentru 2014

1.

Venituri   – Total

5448,00 mii lei

Venituri proprii

1029,00 mii lei

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

echilibrarea bugetului local  (11.02.06- D.G.F.P.), din care:

– pentru cofinantare

508.00 mii lei

159,00 mii lei

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (11.02.02)

2781.00 mii lei

Sume defalcate  t.v.a. pentru drumuri  (11.02.05- D.G.F.P.)

47.00 mii lei

Cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrare, din care:

– pentru cofinantare

608,00 mii lei

191,00 mii le

Sume defalcate din impozitul pe venit (41.75%)

423,00 mii lei

Subvenţii Acţiuni sănătate

22,00 mii lei

Subvenţii pt.acord.ajut.încălz.loc

30.00 mii lei

2.

CHELTUIELI – TOTAL

5687.00 mii lei

Autoritati executive

a.cheltuieli de personal

b.bunuri si servicii

1372,00 mii lei

512.00 mii lei

860.00 mii lei

Alte servicii publice generale (Ev.Persoanei)

a.cheltuieli de personal

b.bunuri si servicii

56.00 mii lei

50.00 mii lei

6.00 mii lei

Transferuri pt. asistenta sociala pentru persoane cu handicap

14,00 mii lei

Ordine publica si siguranta nationala (Politie locală,PSI)

a.cheltuieli de personal

b.bunuri si servicii

373,00 mii lei

159,00 mii lei

214,00 mii lei

Invatamant

a.cheltuieli de personal

b.bunuri si servicii

c.burse

2557,00 mii lei

2328,00 mii lei

225,00 mii lei

4,00 mii lei

Sănătate

a.cheltuieli de personal

b. cheltuieli dezvoltare

52,00 mii lei

22,00 mii lei

30,00 mii lei

Cultura,recreere si religie

a.bunuri si servicii

b.cheltuieli dezvoltare

19,00 mii lei

8,00 mii lei

11,00 mii lei

Asistenta si asigurari sociale

a.cheltuieli de personal

b.ajutoare sociale in numerar

336,00 mii lei

42,00 mii lei

294,00 mii lei

Locuinte,servicii si dezvoltare publica

a.bunuri si servicii

b. cheltuieli dezvoltare

217,00 mii lei

187,00 mii lei

30,00 mii lei

Protectia mediului – salubritate

a.bunuri si servicii

c. cheltuieli dezvoltare

199,00 mii lei

23,00 mii lei

176,00 mii lei

Transporturi – drumuri comunale

a.bunuri si servicii

b.cheltuieli dezvoltare

492,00 mii lei

147,00 mii lei

345,00mii lei

Anexa nr.2la HCL nr.2 din 30.01.2014

Buget de venituri proprii şi subvenţii pentru 2014:

1

VENITURI – TOTAL

207,00 mii lei

Venituri proprii

207,00 mii lei

2

CHELTUIELI – TOTAL

207.00 mii lei

Cultura,recreere si religie

a.bunuri si servicii

31,00 mii lei

31,00 mii lei

Locuinte,servicii si dezvoltare publica

a.bunuri si servicii

176,00 mii lei

176,00 mii lei