•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotarârea nr.24/2014

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind aprobarea scutirea de la plata unor impozite si taxe locale

 a personalului incadrat/voluntar din cadrul SVSU Plenita

 

            Având in vedere referatul inregistrat sub nr.7570 din 11.04.2014 prin care se solicita  scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale  personalului incadrat/voluntar din cadrul SVSU Plenita;

In baza prevederilor;

Ordinul Nr. 718/2005 modificat cu ordinul 195/2007 al M.A.I- pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica şi dotarea seviciilor voluntare pentru situatii de urgenta.

-H.G. nr.1579 din 08.12.2005 pentru aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare.

In temeiul art.36, alin.6, lit.a, pct.8 din  Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, adopta următoarea:

H O T A R A R E :

 

Art.1. Se aproba scutirea de la plata unor impozite si taxe locale a personalului incadrat/voluntar din cadrul SVSU Plenita conform tabelelor anexate, dupa cum urmeaza:

1. Impozitul pentru locuinta de domiciliu si pentru terenul aferent acesteia in limita a 1000 mp.

2. Taxa asupra mijloacelor de transport (numai pentru un autoturism proprietate personala)

3. Taxa speciala pentru paza.

Art. 2. Primarul comunei Plenita prin serviciul financiar – contabil va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

Burghel Nicolae                                                        SECRETAR, Adrian Marian

Plenita: 23.04.1014

Nr.24

 

TABEL NOMINAL

cu personalul angajat din cadrul SVSU Plenita

Nr.

crt.

Numele si Prenumele

Functia

Domiciliul

1.

Navirlie Marin

Sef SVSU

com. Plenita, judetul Dolj

2.

Usurelu Gicu

Sofer

com. Plenita, judetul Dolj

3.

Melusel Radu

Sofer

com. Plenita, judetul Dolj

4.

Patru Mircea C-tin

Sofer

com. Plenita, judetul Dolj

5.

Potirca Iulian

Sofer

com. Plenita, judetul Dolj

6.

Grecu C- tin

Sofer

com. Plenita, judetul Dolj

7.

Calin Emil

Pompier

com. Plenita, judetul Dolj

TABEL NOMINAL

cu personalul voluntar  din cadrul  al SVSU Plenita

Nr.

crt.

Numele si Prenumele

Functia

Domiciliul

1.

Abagiu Costinel Pompier voluntar sat C.Traiane, com. Plenita, judetul Dolj

2.

Gae Laurentiu Pompier voluntar com. Plenita, judetul Dolj

3.

Nicolae C-tin Viorel Pompier voluntar com. Plenita, judetul Dolj

4.

Saliu Stefan Lucian Pompier voluntar com. Plenita, judetul Dolj

5.

Radi Dragos Pompier voluntar com. Plenita, judetul Dolj

6.

Palastea Aurel Florin Pompier voluntar com. Plenita, judetul Dolj

7.

Navirlie Constantin Cosmin Pompier voluntar com. Plenita, judetul Dolj